เปิดเงื่อนไขเกษตรชาวนา รับสูงสุด 10,000 บาท วงเงินกว่า 28,000 ล้าน

งานนี้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว เตรียมเฮกันได้เลย หลังที่ประชุมครม.ไฟเขียว จ่ายเงินให้ชาวนาสูงสุดครัวเรือนละ 10,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินค่าบริหารและพัฒนาคุณภาพข้าว ไร่ละ 500 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินรวม 28,000 ล้านบาท ครอบคลุม 4.6 ล้านครัวเรือน

สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการจ่ายเงินจะมีการชี้แจงในภายหลังอีกครั้ง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มกรอบวงวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 วงเงินรวมทั้งสิ้น 28,046 ล้านบาท จากที่คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวได้เห็นชอบการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพและผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในวันที่ 18 มิย.63 วงเงิน 56,093 ล้านบาท เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว

รวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติในหลักการจัดสรรวงเงินจ่ายขาดก่อนในเบื้องต้นก่อน ไร่ละ 500 บาท โดย ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 4.645 ล้านครัวเรือน วงเงิน 26,756 ล้านบาท

วันนี้ ครม.ได้อนุมัติการจ่ายเงินในส่วนที่เหลืออีกไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ตามที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอ ซึ่งรวมเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกร อีกจำนวน 28,046 ล้านบาท

ขอบคุณที่มาจาก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์