เปิดปฏิทินวันเงินเข้า บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ เดือนนี้เข้าทีเดียวถึง 9 เด้ง

เข้าเดือนใหม่อีกครั้งแล้ว ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เตรียมรับเงินได้เลย สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ จะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง 9 รายการ ดังนี้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินทุกคนและรูดใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

3.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร เพิ่มเติม จำนวน 500 บาท

การเพิ่มเงินซื้อสินค้าฯ 500 บาทดังกล่าว เป็นไปตาม โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่ 2 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคน จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

4.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.โครงการเราชนะ งวดที่ 1 โครงการเราชนะจะจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 675-700 บาทเป็นงวดแรก เพื่อเยียวยาผลกระทบจาก cv จากนั้นเราชนะจะโอนเข้าบัตรฯ อย่างต่อเนื่องถึงเดือนมีนาคม 2564 รวม 8 งวด ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 675 บาทต่องวด

กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 700 บาทต่องวด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.โครงการเราชนะ งวดที่ 2 โครงการเราชนะจะโอนเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นงวดที่ 2 ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 675 บาทต่องวด

กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 700 บาทต่องวด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 รายการ

1.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

2.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.โครงการเราชนะ งวดที่ 3 โครงการเราชนะจะโอนเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรฯ จำนวน 500 บาท เป็นงวดที่ 3 ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 675 บาทต่องวด

กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 700 บาทต่องวด

ประมาณวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.เบี้ยคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ยคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1.เป็นผู้คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, 2.มีบัตรประจำตัวคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และ 3.มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวงเงินเบี้ยคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.โครงการเราชนะ งวดที่ 4 โครงการเราชนะจะโอนเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรฯ จำนวน 500 บาท เป็นงวดที่ 4 ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 675 บาทต่องวด

กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 700 บาทต่องวด