เตือนผู้ได้สิทธิ เราชนะ ถ้าไม่ใช่คนที่ผ่านเกณฑ์ ห้ามกดปุ่มดังนี้ พบภายหลังจะเรียกเงินคืน

ภายหลังจากที่รัฐบาลให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ โครงการ คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน ก่อนหน้านี้ ให้ไปตรวจสอบสิทธิ์โครงการ เราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ก็มีคนบนโลกโซเชียลบางส่วนที่เป็นผู้ประกันตน ม.33 ออกมาแชร์ว่าได้รับสิทธินั้น ได้มีการแจ้งเตือนกับกลุ่มคนที่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไขแต่ได้รับสิทธิ เราชนะ ว่าขอให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่ไปเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันที่ 18 ก.พ. 2564 ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง

เมื่อถึงวันที่ 18 ก.พ. 2564 จะมีแถบข้อความขึ้นให้บนแอป เป๋าตัง และถามว่าท่านยืนยันจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าเกณฑ์ไม่ได้รับเงินในโครงการนี้จะต้องกดไม่เข้าร่วมโครงการเราชนะ เพราะถ้าหากระบบตรวจพบภายหลังจะมีการเรียกเงินคืน

ทั้งนี้ เกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิ์ในมาตรการ 7 ข้อ มีดังนี้

1.ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ

4.ไม่เป็นข้าราชการทางการเมือง

5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท

7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท