เช็ก 6 ขั้นตอน วิธียื่นทบทวนสิทธิ เราชนะ เริ่มวันที่ 8 กุมภาพันธ์

เป็นโครงการที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับโครงการ เราชนะ ที่เพิ่งเปิดให้กลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน ได้ตรวจสอบสิทธิของตัวเอง ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งก็มีทั้งคนที่ผ่านและไม่ผ่านคละเคล้ากันไป

ทั้งนี้ประชาชนที่ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ผ่านนั้น ส่วนใหญ่ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณสมบัติของตนเองนั้นผ่าน และไม่มีเงินในบัญชีเกินตามที่ทางโครงการระบุแต่อย่างใด ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า

กระทรวงการคลังจะเปิดช่องทางให้กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ และกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยมี 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธียื่นขอทบทวนสิทธิ์(เบื้องต้น)

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com (ยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564)

2. เลือกเมนู ขอทบทวนสิทธิ์

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบบแจ้ง

4. กระทรวงการคลังนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง โดยผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 ดังนี้

สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

5. ตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com

6. ผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด

ขอบคุณ คมชัดลึก