เชียงราย ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข 49 คน มอบของช่วยสมุทรสาคร

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 6 ก.พ.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีส่งตัวทีมปฏิบัติการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในการออกปฏิบัติการควบคุมโs คติดต่อ (CDCU) เพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมปฏิบัติการควบคุมโsคในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยเดินทางจากที่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ห้าแยกพ่อขุน ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยการประกอบชุดสนับสนุนบุคลากรจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วมปฏิบัติการ โดยประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาท พร้อมกับได้มอบเสื้อปฏิบัติงานและวัตถุมงคลให้กับเจ้าหน้าที่ทั้ง 49 คน โดยมี นายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมกันนี้ ยังมีผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมพิธีส่งตัวเพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในทีม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ยังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง ทำให้ทีมปฏิบัติการควบคุมโsคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโsคเป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ทำให้เกิดความเหนื่อยล้า จังหวัดสมุทรสาครจึงได้ร้องขอรับการสนับสนุนทีมปฏิบัติการควบคุมโsคติดต่อ (CDCU) จากทั่วประเทศ เพื่อช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ให้การควบคุมการแพร่CV-19 สงบลง โดยเร็ว

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดเตรียมทีมปฏิบัติการควบคุมโsคติดต่อ (CDCU) จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมปฏิบัติการควบคุมโsคในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยประสานขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วมปฏิบัติการ ซึ่งได้จัดแบ่งทีมออกเป็น 8 ทีมๆ ละ 6-7 คน รวม 49 คน

สำหรับแผนในการส่งทีมปฏิบัติการควบคุมโsคติดต่อไปร่วมสนับสนุนปฏิบัติงานโดยได้ส่ง 2 ทีมแรก จำนวน 12 คน ไปร่วมปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 8-13 ก.พ.64 ประกอบด้วย นายวิสูตร์ เสน่หา สาธารณสุขอำเภอเทิง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง นายชาตรี สุทธมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง นายอิทธิพัทธ์ ปินตานา นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน นายวิทยา สีฟ้า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน นายวิทยา กันจู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สรวย นายพงษ์ศธร แก้วพลิก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขเวียงป่าเป้า นายวรพล วุทธา เจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขเวียงป่าเป้า นายอนันท์ ดวงอินต๊ะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขพญาเม็งราย นายพีรฉัตย์ แจขจัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนตาล นายพรชัย บุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนตาล นายไกรสร อริยะวงค์ พนักงานขับรถ โรงพยาบาลแม่สรวย นายธัญพิสิทธิ์ กันทะสาร พนักงานขับรถยนต์ โรงพยาบาลพญาเม็งราย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีแก่บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล เพราะนอกจากจะได้นำประสบการณ์และทักษะความชำนาญมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการป้องกันระงับควบคุมโsคแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของฝ่ายสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรสาครและสภาพจิตใจของชาวสมุทรสาคร จังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกันให้กำลังใจส่งทีมปฏิบัติการควบคุมโsคติดต่อ (CDCU) จังหวัดเชียงราย ไปช่วย CV-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อระงับยับยั้งการแพร่CV-19 ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้ และยังเป็นความหวังที่ความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเป็นพลังในการป้องกันโsคร ะบา ดในขณะนี้