เกินต้าน สมุทรสาครพบผู้ติดทุกวัน ล่ าสุดยอดรวมสะสม 14,691 ราย

ถือเป็นอีกข่าวที่หลายคนจับตามอง เมื่อวันที่ 6 ก.พ.64 จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ที่แพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยยอดล่ าสุดเมื่อเวลา 24.00 น. วันที่ 5 ก.พ.64 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

มีผู้ติดรายใหม่จำนวน 450 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 410 ราย เป็นคนไทยจำนวน 18 ราย แรงงานต่างด้า ว 392 ราย

ที่เหลือ เป็นผู้ติดจากการตรวจในโรงพย าบาล 40 ราย เป็นคนไทย 19 ราย แรงงานต่างด้ าว 21 ราย สำหรับผู้ติดยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 14,691 ราย

ขณะที่ผู้ติดที่เข้ารับการรั กษาในโรงพย าบาล มีคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรั กษาอีก 527 ราย แรงงานต่างด้ าว 287 ราย และเฝ้าสังเกตอาก ารอีก 5,708 ราย และในส่วนที่รั กษาหายแล้วกลับบ้านได้เป็นคนไทยรวม 1,583 ราย และต่างด้า ว 561 ราย

ด้านผู้ที่ถูกกั กตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาก ารจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่พบ CV-19 สามารถให้กลับบ้านได้รวม 6,020 ราย เป็นคนไทย 182 ราย และ คนต่างด้า วรวม 5,838 ราย

อย่่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ