อ่านเลย เราชนะ ใครไม่ผ่านการคัดกรอง รีบยื่นทบทวนสิทธิ์ ก่อนถึงกำหนด

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากโครงการ เราชนะ เปิดให้กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีฐานข้อมูล ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวย า 7,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งขณะนี้ได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วนั้น สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

หากตรวจสอบการคัดกรองคุณสมบัติแล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์เดียวกัน

สำหรับกลุ่มผู้ที่ ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2563 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ที่ผ่านมากระทรวงการคลัง พบว่ามีประชาชนหรือร้านค้าที่ใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการเราชนะ ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการติดตามตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นดังกล่ าวแล้ว หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้แอปพลิเคชันของร้านค้าตลอดจนการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที และอาจดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม ลงทะเบียน เราชนะ ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถยื่น ขอทบทวนสิทธิ์ได้ ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564