สมุทรสาคร ยอดผู้ติดต่อ ลดลงแล้ว

จากการแพร่กระจายของ CV-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เกิดการแพร่กระจายของผู้ติดต่อจุดใหญ่ที่แพร่ต่อไปในหลายพื้นที่ ล่าสุดวันนี้สถานการณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ แล้ว

โดยยอดล่าสุดเมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 10 ก.พ.64 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 129 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 73 ราย เป็นคนไทยจำนวน 11 ราย แรงงานต่างด้าว 62 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดจากการตรวจในโรงพย าบาล 56 ราย เป็นคนไทย 30 ราย แรงงานต่างด้าว 26 ราย สำหรับผู้ติดยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 15,476 ราย

สถานการณ์ CV-19 จังหวัดสมุทรสาคร

ขณะที่ผู้ติด CV-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพย าบาล มีคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษาอีก 371 ราย แรงงานต่างด้าว 384 ราย และเฝ้าสังเกตอาการอีก 3,334 ราย และในส่วนที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้เป็นคนไทยรวม 1,977 ราย และต่างด้าว 723 ราย ด้านผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่พบ CV-19 สามารถให้กลับบ้านได้รวม 8,681 ราย เป็นคนไทย 182 ราย และคนต่างด้าวรวม 8,499 ราย

อย่างไรก็ตาม วันนี้จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติด CV-19 ลดลงเหลือ 129 ราย ถือว่าเป็นตัวเลขที่เริ่มลดลงมากแล้ว