รัฐจัดให้ เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เริ่ม 15 ก.พ. นี้

เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งโครงการที่หลายคนติดตาม และที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากสำหรับโครงการ เราชนะ ที่กำลังเตรียมเปิดให้กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ลงทะเบียน 15-25 ก.พ.64 ใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชน รอบแรกรับวงเงิน 4,000 บาท นางสาวกุลย า ตันติเตมิท

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รั กษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายละเอียดการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น

– ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้

– ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ ผู้พิ การทุพพลภาพ ผู้ป่ว ยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเอง หรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

โดยประชาชนกลุ่มดังกล่ าวสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียน

สำหรับประชาชนในกลุ่มดังกล่ าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปั ญหาเยียวย า และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CV-19 พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ในเบื้องต้นประชาชนกลุ่มดังกล่ าว ต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ไปใช้ประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์โครงการฯ โดยต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชน (Dip Chip) ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture หรือ EDC) พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code) ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด

ทั้งนี้ ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับอนุมัติวงเงินสิทธิ์จะได้รับวงเงินสิทธิ์สนับสนุนเป็นรายสัปดาห์ จำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยสามารถใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชน และในวันที่ 5 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรก 4,000 บาท

สำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจากร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ร้านค้าในโครงการคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ และผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยวงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อย่ างไรก็ตาม ในวันที่ 15 ก.พ.64 นี้ กลุ่มพิเศษเตรียมลงทะเบียน เราชนะ กันได้เลยจ้า