ฟังไว้นะ คนใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี ต้องทำตามนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับกรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาระบบการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ผ่าน e-Learning เพิ่มอีก 1 ประเภท คือ การอบรมต่อใบอายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่หมดอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง รองรับผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล, รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ที่ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี

อย่างไรก็ดี ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะต้องบันทึกผลการอบรมไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการตามขั้นตอนต่อใบอนุญาตขับรถที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยยังคงต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียน 50 ข้อ หรือทดสอบขับรถเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ต่างจากการอบรมผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี ที่ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนหรือขับรถแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การอบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (จากเดิม 3 ประเภท) ได้แก่ การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล, การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง, การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และการอบรมต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่สิ้นอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ใหม่)

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกระบุด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป การดำเนินการด้านใบขับขี่ตามก ฎหม ายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ทั้งการขอใหม่ การเปลี่ยนชนิด และต่ออายุ จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบในการดำเนินการด้วย

อย่างไรก็ดี การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน ยังคงต้องเข้ารับการอบรมที่สำนักงานขนส่งแต่ละแห่งเช่นเดิม