พุ่งไม่หยุด สมุทรสาคร พบติดรายใหม่เพิ่มอีก 787 ราย

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2564 รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 1 ก.พ.2564 จากข้อมูลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 787 ราย

โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 688 ราย จำแนกเป็นคนไทย 59 ราย และคนต่างด้ าว 629 ราย

ขณะที่พบจากการตรวจในโรงพย าบาลอีก 99 ราย จำแนกเป็นคนไทย 22 ราย และคนต่างด้าว 77 ราย สำหรับผู้ติดสะสมทั้งหมดมี จำนวน 12,130 ราย เป็นคนไทย (ทั้งจากการตรวจหาที่โรงพย าบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 1,931 ราย และคนต่างด้ าว (ทั้งจากการตรวจที่โรงพย าบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 10,199 ราย

ส่วนผู้ติดที่เข้ารับการรั กษาในโรงพย าบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็นคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรั กษา 502 ราย ต่างด้าว 393 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 5,708 ราย เป็นคนต่างด้ าวทั้งหมด ด้านผู้ที่รั กษาหายจากโรงพย าบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบ CV-19 สามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 5,522 ราย นอกจากนี้

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 1 ก.พ.2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 7,212 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 136,346 ราย ผลการตรวจแ ลป (01 ก.พ.64) จำนวน 10,770 ราย พบเชื้อ 688 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 116,936 ราย ยอดสะสมพบผู้ติดรวมจำนวนทั้งสิ้น 10,359 ราย

ทั้งนี้ สมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 พบผู้ติดใหม่ 787 ราย เป็นต่างด้าว 629 ราย เผย ตรวจเชิงรุกแล้วกล่ า 1.3 แสนคน