ประกาศ สมุทรสาคร คุมเข้มประกาศ ล็อก 2 ตำบลแล้ว

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากสำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ของจังหวัดสมุทรสาคร ยังพบผู้ติด CV-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่ าสุด นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

รั กษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ออกประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19) สาระสำคัญคือ

ให้พื้นที่บางส่วนของตำบลนาดีและตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายในเขตเริ่มต้นจากวัดพันธุวงษ์ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ จนถึงปากซอย โรงเรียนบ้านบางปิ้ง จากปากซอยโรงเรียนบ้านบางปิ้ง ไปทางทิศใต้ตามแนวถนน

จนถึงปากซอยหมู่บ้านกานดา ถนนพระรามที่ 2 จากปากซอยหมู่บ้านกานดา ถนนพระรามที่ 2 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนพระรามที่ 2 จนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน

และจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ไปทางทิศเหนือตามแนวแม่น้ำท่าจีน จนสิ้นสุดที่วัดพันธุวงษ์ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด และควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19 โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ดังกล่ าวปฏิบัติดังนี้

(1) ห้ามลูกจ้างของสถานประกอบการออกนอกเคหสถาน และเขตพื้นที่ควบคุม เว้นแต่การเดินทางไปที่สถานที่ทำงานหรือ

กลับจากสถานที่ทำงาน หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และหรือได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานควบคุม

(2) ห้ามลูกจ้างของสถานประกอบการเข้าไปในร้านค้า ตลาดสด ตลาดนัด หรือสถานที่ชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น

(3) ให้ลูกจ้างของสถานประกอบการติดตั้งแอปพลิเคชัน หมอชนะ และ DDC care เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบสวนในห้วงระหว่างการควบคุม

(4) ให้ผู้ประกอบการกำกับดูแลให้แรงงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 อย่ างเคร่งครัด

ประกาศดังกล่ าว

(5) ให้เจ้าของร้านค้า ตลาดสด ตลาดนัด หรือผู้ดูแลสถานที่ชุมชน ดำเนินมาตรการทางการสาธารณสุข เช่น การรั กษาระยะห่างทางสังคมอย่ างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจนเป็นเหตุให้เสี่ย งต่อการแพร่กระจาย จังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจังหวัดสมุทรสาคร อาจจะพิจารณาสั่งปิดสถานที่ หรือสั่งหยุดการประกอบการที่เป็นเหตุแห่งการแพร่กระจาย อันตรายได้

(6) ให้เจ้าของหอพัก ห้องเช่า อพาร์ตเมนต์ และสถานที่อื่นที่ให้เช่าพักอาศัย ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข และควบคุม ตรวจตรา กำชับผู้พักอาศัย ให้ดำเนินการตามมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานและเขตพื้นที่ควบคุมอย่ างเคร่งครัด รวมทั้งสอดส่องบุคคลภายนอกมิให้เข้ามาภายในบริเวณที่พักอาศัย

(7) ให้เจ้าพนักงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กำกับ ดูแล และให้ข้อแนะนำแก่ผู้ประกอบการและแรงงานของสถานประกอบการ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายอย่ างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ สมุทรสาคร คุมเข้มประกาศ ล็อก 2 ตำบล เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19