นายกฯ ย้ำ เรือดำน้ำ คือการลงทุน คุ้มค่า

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ชาวโซเชียลต่าบงติดตามและต้องบอกว่าเยี่ยมมากครับท่าน ล่าสุด  วันที่ 17 ก.พ.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ชี้แจงในระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า การจัดซื้อเครื่องแต่งกายของทหารที่ฝ่ายค้านกล่าวหามีการจัดซื้ อราคาสูงเกินจริง เมื่อคืนวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น การจัดซื้อทางราชการต้องทำตามกฎหมาย มีการกำหนดขั้นตอนชัดเจน สอดคล้องหลักการความคุ้มค่า โปร่งใสมีประสิทธิภาพ โดยมีเงื่อนไขที่ผู้ขายต้องปฏิบัติ แตกต่างจากการสั่งซื้ อสินค้าออนไลน์ เช่น การเสนอราคา การวางหลักประ กั นสัญญา การค้ำประกันความชำรุดเสียหาย การจัดส่งพัสดุตามระยะเวลาส่งมอบ การปรับเมื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญา 0.2 เปอร์เซ็นต์ของวงเงินสัญญา จึงมีความแตกต่างการจัดหาจากการสั่งซื้อออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ กล่า วต่อว่า และบริษัทผู้ขายเหล่านี้ต้องเสียภาษีใ ห้รัฐด้วย ราคาจึงต่างกันพอสมควร และสินค้าที่กองทัพสั่งมีคุณลักษณะเฉพาะ สเปคเหมาะสมกับการใช้งานทางทหาร มีความคงทนแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป กรณีการจ้างผลิตเครื่องแต่งกายทหาร มีการสืบราคาจากการผลิตจากผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถตรงความต้องการ ผู้ผลิตต้องมีขีดความสามารถผลิตได้ครั้งละจำวนมาก ๆ ทันเวลา มีคุณภาพเหมือนกันทั้งกองทัพที่ไม่อาจหาซื้ อได้ตามตลาดทั่วไป

นายกฯ กล่าวอีกว่า ส่วนการจัดหากล้องตรวจหาเวลากลางคืนแบบตาเดียว เรามีทหารหลายหน่วยทั้งหน่วยทหารราบ หน่วยรบพิเศษ มีความจำเป็นต้องใช้กล้องดังกล่าวลาดตระเวนเวลากลางคืน จำเป็นต้องใช้กล้องมีประสิทธิภาพสูง ได้ตรวจสอบบริษัทที่ผลิตที่มีสเปคตามที่ต้องการแล้วมีเพียงรายเดียว ทำให้ต้องซื้อในวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นราคาเดียวกับที่เคยจัดซื้อในปี 2561-2562 ขอให้ฟังกันบ้าง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า เรื่องการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ เขาไม่ได้ผลิตมารอไว้ให้เราซื้อ จะเห็นได้ว่าต้องใช้เวลาหลายปี ดังนั้น เมื่อทำสัญญากันแล้ว มีการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ เราไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณเป็นก้อนทีเดียว จึงขอให้ทำความเข้าใจในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงกลาโหมด้วย ซึ่งกระ ทรวงกล าโหมต้องพิจารณาการจัดซื้ อให้อยู่ในวงเงินที่จำกัด จัดซื้อในสิ่งที่จำเป็น และเป็นเพียงกระทรวงหนึ่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเช่นกัน

กระทรวงกลาโหมทำตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และมีการทำตามระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเราได้ย้ำเตือนว่าการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ต้องมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ตลอดเวลา และตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ดังนั้น อย่ามากล่าวอ้างว่าตนได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ ผมบอกว่าเงินอะไรก็ตามที่ไม่สุจริต ผมไม่รับทั้งสิ้น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายกฯ กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินกิจการสวัสดิการนั้น กองทัพได้ดำเนินการเรื่องนี้ภายในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 เหมือนกับส่วนราชการอื่น ๆ แม้มีคนมองว่ากองทัพบกมีพื้นที่มาก แต่เป็นพื้นที่ที่กองทัพบกได้มอบหมายให้ดูแลไม่ให้มีการบุกรุก การขอรับการอนุมัติหรือขออนุญาตเพื่อขอใช้พื้นที่จึงต้องมีการประสานจากหน่วยงานนั้น ๆ มายังกระทรวงกลาโหมที่จะพิจารณาว่าเห็นสมควรหรือไม่ จากนั้น กระทรวงกลาโหมจะพิจารณาร่วมกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องวิธีการเข้าใช้พื้นที่ ดังนั้น ตนไม่สามารถอนุญาตให้ใครใช้ได้ทันที

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 กำหนดให้หน่วยราชการสามารถใช้ที่ดินและอาคารสถานที่เพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการภายในและกิจการสวัสดิการเชิงธุรกิจได้ โดยการดำเนินจัดสวัสดิการภายในของกองทัพไม่ได้มุ่งหวังแสวงหากำไรหรือสร้างรายได้ แต่มุ่งหวังให้บริการแก่กำลังพลและครอบครัว ซึ่งดูแลข้าราชการชั้นผู้น้อย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า เรื่องกิจการหิน สวัสดิการสัมปทานของกองทัพเรือ ซึ่งมีส.ส.บางคนถามว่าทำไมยังให้ผู้ประกอบการรายเดิมได้รับการต่อสัญญา ทั้งที่ได้ทำผิดสัญญานั้น ตนขอชี้แจงว่าสัญญาที่ได้ทำไว้มีระยะเวลา 5 ปี โดยทำสัญญาแบบปีต่อปี และในสัญญามีการระบุเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาและค่าปรับจากการขาดประโยชน์ที่ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถผลิตหินได้ตามสัญญาในอัตราตันละ 38 บาท

ทั้งนี้ ในปีแรกผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตหินได้ตามสัญญา นับเป็นจำนวน 1 ล้านตันเศษ เป็นมูลค่าการขาดประโยชน์ 40 ล้านบาท ซึ่งกองทัพเรือได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้ชำระเงินดังกล่าว ซึ่งผู้ประกอบการยินยอมจ่ายเงินนี้แบบผ่อนชำระตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.2563 โดยมีการชำระเงินงวดแรกแล้วเป็นเงิน 5 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 35 ล้านบาท มีการขอผ่อนชำระ 34 เดือน เดือนละ 1 ล้านบาทเศษ ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการได้พยายามปรับปรุงเหมืองและโรงโม่มาตลอด ให้ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม และพ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560

อย่างไรก็ตาม ถ้าเราพิจารณาในภาพรวม เห็นว่าการทำสัญญาในปีที่ 2 ทำให้กองทัพเรือได้ประโยชน์มากกว่าใช้วิธีการฟ้องร้อง และผู้ประกอบการได้เริ่มชำระเงินมาแล้ว แต่ถ้ามีการทำผิดเงื่อนไข กองทัพเรือสามารถฟ้องร้องได้เช่นกัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า เรื่องเรือดำน้ำที่ยังถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์อีกนั้น ตนขอให้แยกแยะระหว่างเรื่องสถานการณ์ CV-19 เรื่องสุขภาพกับเรื่องสถานการณ์โลก ความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ สิ่งที่มีการวิจารณ์ว่าทำไมรัฐบาลยังเอาเงินไปซื้ออาวุธนั้น ตนขอชี้แจงว่าการขับเคลื่อนประเทศต้องมีการกำหนดทิศทางหลายด้าน สำหรับการมีเรือดำน้ำเป็นการสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ พื้นที่ของไทยติดทะเลกว่า 3,000 กิโลเมตร

นายกฯ กล่าวว่า โดยในยามปกติ เรือดำน้ำจะทำหน้าที่ป้องกันและรักษาทรัพยากรธร รมชาติทางทะเลของไทย การประมงนอกและในน่านน้ำ รวมถึงทำหน้าที่ตร วจตรากิจการความมั่นคงทางทะเล และการแก้ปัญ หาขบวนการค้ามนุษย์ในทะเลและผู้อพยพช าวโรฮีนจา ซึ่งเมื่อวันที่ 12 ก.ค.2563 เราทราบว่ามีเรื อร บจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาค้นหาผู้อพยพชาวโรฮีนจาในน่านน้ำทะเลอันดามัน  ซึ่งเป็นการเข้ามาทางใต้น้ำโดยไม่เกรงใจไทย

การมีเรือดำน้ำจะสะท้อนอานุภาพของ กอ งทัพเรือ และแม้อยู่ในยามสงบ แต่การ กระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หรือเกิดการแย่งชิงเขตแดน สำห รับการจัดซื้อเรือดำน้ำ เมื่อทำสัญญาแล้ว มีการทยอยจ่ายเงินแบบผ่อนชำระ กว่าจ ะได้เรือดำน้ำ 1 ลำ ต้องใ ช้เวลาถึง 6 ปีกว่าจะสำเร็จ และเราต้องส่งคนไปฝึกอบร มเรียนรู้การก่อสร้าง และวิธีการใช้งานต่าง ๆ เพราะทุกคนที่ไปอยู่ในเรือดำน้ำ ต้อ งเ สี่ยงชีวิ ต ต้องเอาชีวิ ตไปฝากไว้ในนั้น เพื่อรักษาความสงบให้กับประชาชน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า เมื่อเทียบผลประโยชน์ทางทะเลของไทย 24 ล้านล้านบาท กับราคาเรือดำน้ำนั้น จะเห็นได้ว่าที่เราลงทุนในเรื่องเรือดำน้ำ คิดเป็น 0.093 เปอร์เซ็นต์ น่าจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง หลายคนบอกว่าจะซื้ อไปทำไม และไม่ต้องมีทหาร ไม่ต้องมีอาวุธนั้น ตนมองว่าคิดอย่างนั้นไม่ได้ และถ้าคิดแบบนั้น เราจะอยู่กันอย่างไรในวันข้างหน้า และไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตเราจะเป็นอย่างไร ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม หลักการมีอยู่แค่นี้ เราต้องพร้อมทั้งขวัญกำลังใจคนและเครื่องมือ

นายกฯ กล่าวว่า อาวุธต่าง ๆ ในวันนี้ความรุ นแรงและมีความแม่นยำมากขึ้น ถ้าประเทศเรา ไม่พัฒนาตัวเอง ก็จะอยู่กันไม่ได้ มันมีความ เสี่ยง ตลอด และขอใ ห้ทุกคนเห็นใจกำลังพลที่เป็นลูกหลานของท่านทั้งนั้น ชีวิตของเขามีความเสี่ยงในยามต้องออกไปสู้รบ ส่วนเรื่องการบาดเจ็บหรือการสูญเสี ยของกำลั งพล  ในกรณีที่มีการซ่อมด้วยข้อหาที่ว่าทำผิ ดวินัยนั้น ตนได้สั่งห้ามทำอย่างนั้นแล้ว และสั่งลงโทษแล้ว รวมถึงให้มีการดูแลเยียวย าแก่ผู้ปกคร องของกำลังพลรายนั้น ๆ ทั้งหมดนี้เรามีการดูแล ไม่ว่าจะกำลังพลหรือประชาชนทั่วไป พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขณะเดียวกัน วันนี้มีความรุ นแ รงเกิดขึ้นในสังคมเป็นจำนวนมาก มีข่าวทุก วันว่าจะมีการช กต่อยกัน เอาปื นมา ยิงกัน ท่านต้องการให้เกิดขึ้นอย่างนั้นในประเทศไท ยหรือ ถ้าเราปล่อยให้มีการยุแหย่ ชินกับการใช้ ความรุนแรง การใช้กำ ลัง หรือการต่อต้านกฎหมาย ตนขอถามว่าแล้วเราจะอยู่กันอย่างไร วันนี้ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่ มีวิธีที่เหมาะสมในการบังคับใช้ก ฎ หม าย ตนจึงขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วย ดังนั้นขอให้ทุกคนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ซึ่งรัฐธ รรมนูญกำหนดว่าทุกคนต้องไม่ละเ มิด สิทธิของคนอื่น มิฉะนั้นถือว่าผิ ดกฎห มาย ดังนั้น ถ้าใครจะชุมนุมก็ทำได้ โดยอย่าใช้ความรุ นแร ง

ใครจะชุมนุมก็ทำไป อย่าใช้ความรุนแรง แต่เราเห็นกันอยู่ว่าเขามีความรุนแรงทุกอย่าง ท่านอย่ามาปฏิเสธผม ส่วนใครทำนั้น ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมยังคิดเสมอว่าเขาเป็นคนไทย คนที่อยู่ร่วมชาติเดียวกับผม แต่พวกเขาจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่า ผมก็ไม่แน่ใจ แผ่นดินนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ใครมีเจตนาดีหรือเจตนาไม่ดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้หมด ผมนับถือศาสนาพุทธ ผมจึงเชื่อมั่นเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว