นศ.สาวร้อง ก๋งใช้โฉนดประกั นตัวญาติ ร้อยเวรกลับเอาไปกู้เงิน 5 แสน

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย จากกรณีมีการโพสต์ในเพซบุ๊ก ชื่อ Aungsirin Setniyon หรือนางสาว อังศิริน เศษนิยม อายุ 19 ปี ขอความเป็นธรรมกรณีที่มีญาติมาขอความช่วยเหลือจาก ปู่ (เธอเรียกว่าก๋ง) ให้ช่วยประกั นตัว เมื่อประมาณต้นปี 2563 ซึ่งด้วยความสงส ารเห็นว่า คนที่มาขอความช่วยเหลือมีลูกที่ต้องเลี้ยงดู จึงให้โฉนดที่ดินจำนวน 28 ไร่ 1 งาน ไปประกั นตัว

ต่อมา เวลาผ่านไปเกือบ 1 ปี กลับมีหม ายศ าลมาถึงบ้านว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว ถูกนำไปจำนองแล้วข าดส่งดอก ถูกฟ้ องเป็นจำเ ลย หลังทราบเรื่อง ผู้สื่อข่าวได้ทำการติดต่อนางสาวอังศิริน เศษนิยม เพื่อขอทราบข้อเท็ จจริง โดยนางสาวอังศิรินได้นำเอกสารหลั กฐานทั้งหมดพร้อมห มายศ าลมาให้ดู

นางสาวอังศิริน เล่าว่า เมื่อประมาณต้นปี 2563 มีญาติชื่อนายสุภัทร วงษ์ทอง มาขอความช่วยเห ลือจาก นายจเร เศษนิยม อายุ 74 ปี ปู่ ซึ่งเธอเรียกว่าก๋ง ให้ช่วยประกั นตัว ซึ่งด้วยความสงส ารเห็นว่าคนที่มาขอความช่วยเหลือมีลูกที่ต้องเลี้ยงดู ปู่จึงให้โฉนดที่ดินเนื้อที่ 28 ไร่ ไปเป็นหลักท รัพย์ประกั นตัว

ปรากฏว่า เวลาผ่านไปเกือบ 1 ปี จนวันที่ 1 มกราคม 2564 กลับมีห มายศ าลมาถึงบ้านว่า นำที่ดินไปจำนองแล้วขาดส่งดอก ถูกฟ้อ งเป็นจำเล ย โดยในหม ายศ าลระบุชื่อนายพิชัย วิสุทธิแ พทย์ อายุ 54 ปี อดีตนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด เป็นโจ ทก์ฟ้ องนาย จเร เศษนิยม อายุ 74 ปี เป็นจำเล ย โดยมีใจความว่านายจเร เศษนิยม ได้นำที่ดินไปจำนองกับนายพิชัย วิสุทธิแพ ทย์ จำนวน 500,000 บาท เมื่อวันที่ 31 กรก ฎาคม 2563 ตกลงจ่ายดอกเบี้ ยร้อยละ 15 ต่อปี และส่งด อกเ บี้ยเดือนละครั้ง โดยที่ผ่านมาได้ชำระห นี้ 2 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 จำนวน 15,000 บาท แบ่งเป็นดอกเบี้ ย 6,250 บาท เงินต้น 8,750 บาท และเมื่อวันที่ 11 กันย ายน 2563 อีก 1 ครั้ง จำนวน 15,000 บาท แบ่งเป็น ชำระดอกเบี้ ย 6,140 บาท ชำระเงินต้น 8,860 บาท คงเหลือยอดเงินต้นอีก 482,390 บาท จากนั้นก็ขาดส่งจนถูกฟ้ องเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบอำนา จและหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน กำหนด 1 ปี ส่งมาเป็นหลั กฐานด้วย โดยในหนังสือสัญญามอบอำน าจ ระบุว่านายจเร เศษนิยม เป็นผู้มอบอำน าจให้ ร.ต.อ.กันตภณ สักขาพรม รอง สว.(สอบส วน) สภ.เมืองตราด (ผู้เป็นเจ้าของค ดีของนายสุภัทร วงษ์ทอง) เป็นผู้รับมอบอำน าจ นำที่ดินไปจำนอง เป็นจำนวน เงิน 5 แสนบาท โดยมีนายสุภัทร วงษ์ทอง ญาติที่เดื อดร้อ นไปขอความช่วยเหลือจากนายจเร เศษนิยม เซ็นเป็นพย านในหนังสือมอบอำนาจ

นางสาวอังศิริน เศษนิยม ผู้เป็นหลาน เมื่อเห็นลายเซ็นผู้มอบอำนาจ คือ ปู่ หรือ นายจเร เศษนิยม ในหนังสือก็รู้ทั นทีว่าไม่ใช่ลา ยเซ็นของปู่ น่าจะมีการปล อมแป ลงลายเซ็น จึงพานายจเร เศษนิยม มาแจ้ งค วามลงบันทึกที่ สภ.เมืองตราด กับพนักงานสอ บสวน ร.ต.ท.จักรพงษ์ วงค์กุลพิลาศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตราด ว่านายสุภัทร วงษ์ทอง ได้นำโฉนดที่ดินมาทำเรื่องกับกรมที่ดิน ทำให้นายจเร เศษนิยม ได้รับความเสี ยหา ย แจ้ งคว ามไว้เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2564

จากนั้นในวันที่ 3 ม.ค. 2564 ร.ต.อ.กันตภณ สักขาพรม ได้เดินทางเข้าไปพูดคุยขอเจรจากับ นายจเร เศษนิยม และได้ทำหนังสือสัญญาที่เขียนด้วยมือ มีใจความว่า ข้าพเจ้า ร.ต.อ.กันตภณ สักขาพรม ขอให้คำมั่นกับนาย จเร เศษนิยม ต่อหน้านายสมบูรณ์ แพ ทย์นุสนธิ์ กำนันตำบลเนินทราย อ.เมืองตราด และนายสุภัทร วงษ์ทอง ว่าจะนำโฉนดที่ดินมามอบให้กับนายจเร เศษนิยม ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. ที่สำนักงานที่ดินตราด โดยมีการเซ็นชื่อมีลายลักษณ์อักษรครบถ้วน จากนั้นในวันที่ 4 ม.ค. 2564 นายจเร เศษนิยม ก็เดินทางเอาหนังสือดังกล่าวมาแจ้ งควา มลงบันทึกเป็นหลักฐานไว้ แต่เมื่อถึงเวลา วันที่ 7 มกราคม ร.ต.อ.กันตภณ สักขาพรม ก็ไม่ได้นำโฉนดมาคืน กลับผัดวันประกั นพรุ่งเรื่อยมา

นางสาวอังศิริน เศษนิยม ยังเล่าอีกว่า จนกระทั่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 64 ศ าลได้นัดชี้สองสถาน และกำหนดแนวทางดำเนินค ดีหรือสืบพย านโจ ทก์ ตนเองก็ไปตามห มายศ าลจังหวัดตราด แต่เนื่องด้วยสถานการณ์CV-19 ศ าลจึงเลื่อนแต่ก็ยังไม่เห็นหนังสือว่าเลื่อนไปเมื่อไหร่ ซึ่งตนเองเป็นกังว ลมาก รวมทั้งนายจเร เศษนิยม อายุ 74 ปี ปู่ พอทราบเรื่องนี้ก็ เครียด นอนไม่หลับ ส่วนคุณย่ า อายุ 72 ปี พอทราบเรื่องก็ อาก าร เริ่ ม ไ ม่ดี ตนไม่รู้จะไปพึ่งใคร เพราะพ่อกับแม่ แยก ทาง กัน ตนอาศัยอยู่กับปู่ย่ ามาตั้งแต่เล็ก ปู่ย่ าก็อายุเยอะไม่ค่อ ยรู้เรื่ องก ฎหม าย ตนต้องคอยติดตามเรื่อง อีกทั้งยังต้องไปโรงเรียนด้วย เมื่อเห็นหม ายศ าลมาก็กลุ้มใจไม่รู้จะปรึกษาใคร จึงโพสต์ขอความช่วยเหลือไปในเฟซบุ๊ก

จากนั้น นายวศิน พงษ์ศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทราบเรื่องได้เดินทางมารับฟังปั ญหาให้คำปรึกษา รับเรื่องและจะดำเนิ นการให้การช่ว ยเหลือ

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้พานางสาวอังศิริน เศษนิยม เข้าพบ พล.ต.ต. สายเพชร ศรีสังข์ รอง ผบช.ภ.4 รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.ตราด นำเอกสารหลักฐ านมอบให้ ซึ่งพล.ต.ต.สายเพชร ได้สอบถามข้อมูลทั้งหมดพร้อมรั บปากว่า จะรีบดำเนิ นการในเรื่องนี้ให้โดยเร็ วที่สุด

ที่มา thairath