ติดรายวัน สมุทรสาคร พบติด CV-19 รายใหม่

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2564 รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา


สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จ.สมุทรสาคร

จากข้อมูลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 548 ราย โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 522 ราย จำแนกเป็นคนไทย 3 ราย และคนต่างด้า ว 519 ราย ขณะที่พบจากการตรวจหาในโรงพย าบาลอีก 26 ราย จำแนกเป็นคนไทย 12 ราย และคนต่างด้า ว 14 ราย

สำหรับผู้ติดสะสมทั้งหมดมี จำนวน 14,241 ราย เป็นคนไทย
(ทั้งจากการตรวจหาที่โรงพย าบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 2,259 ราย และคนต่างด้า ว
(ทั้งจากการตรวจหาที่โรงพย าบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 11,982 ราย

ส่วนผู้ติดที่เข้ารับการรั กษาในโรงพย าบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็นคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 704 ราย ต่างด้ าว 402 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอ าการอีกรวม 5,649 ราย เป็นคนต่างด้า วทั้งหมด ด้านผู้ที่รั กษาหายจากโรงพย าบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาก ารจนครบกำหนดแล้วไม่พบ CV-19 สามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 7,481 ราย

สำหรับการค้นหาเชิงรุกในวันที่ 4 ก.พ.2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 6,831 ราย
ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 151,563 ราย
ผลการตรวจแลป (4 ก.พ.64) จำนวน 3,798 ราย พบเชื้ อ 522 ราย

ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 135,827 ราย
ยอดสะสมผู้พบรวมจำนวนทั้งสิ้น 12,390 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ยังพบผู้ติดเพิ่มรายวันจำนวนมาก จากการค้นหาเชิงรุก