ชัดเจน ครม.อนุมัติแล้ว แจก 5,750 เป็นเงินสด เพิ่มอีก 3 เดือน อ่านเลย

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้จบการศึกษาใหม่มีเฮ กระทรวงแรงงาน ปลดล็อกคุณสมบัติหรือเงื่อนไขโครงการ Co Payment ใหม่

ขย ายเวลาอุดหนุนค่ าจ้าง 50เปอร์เซน ถึง 31 ธ.ค. 64 เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการจ้างงานใหม่ให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ นายจ้างหรือสถานประกอบการเกิดสภาพคล่องตัวสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญของปัญหาการว่างงานในผู้จบการศึกษาใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแร งงาน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่cv-19

และครม.ได้อนุมัติเห็นชอบการปรั บปรุงคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) เพื่อให้นักศึกษาจบใหม่มีโอกาสได้งานทำ และนายจ้างหรือสถานประกอบการเกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 25 ปี หากอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยผู้จบการศึกษาใหม่ที่เคยทำงานและอยู่ในระบบประกันสังคม หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่ าว สามารถร่วมโครงการฯได้

2. เงื่อนไขสำหรับนายจ้างในการจ่ายค่ าจ้าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่ าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่ าจ้าง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือนค่ าจ้างไม่เกินร้อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน ตามค่ าจ้างจริง

ทั้งนี้รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามวุฒิการศึกษา ได้แก่

-ปริญญาตรี ไม่เกิน 7,500 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่เกิน 5,750 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่เกิน 4,700

-และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่เกิน 4,345 บาท

3. ปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ให้ขย ายระยะเวลาร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรัฐบาลอุดหนุนค่ าจ้างแก่ลูกจ้างเป็นระยะเวลา ไม่เกิน12 เดือน ต่อ 1 คน ตลอดระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564) กรณีจ้างหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 จะได้รับการอุดหนุนตามระยะเวลาที่จ้างแต่ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่ าวว่า

วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co payment) เพื่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ แก้ไขปั ญหาการว่างงานจากผลท บกระท บ และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ภาครัฐอุดหนุนเงินค่ าจ้างร้อยละ 50 ให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 260,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 ให้กับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ อยู่ในระบบประกั นสังคม และต้องไม่มีการเลิ กจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ จนตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการฯ เพื่อให้ภาคเอกชนเกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และผู้จบการศึกษาใหม่ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานมีงานทำ มีรายได้ ในการเลี้ยงดูตนเอง ได้รับประสบการณ์ในการทำงาน สามารถใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะส่งผลดีเป็นลูกโซ่ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่ าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็ กจบใหม่.com และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการตรวจสอบความคืบหน้าการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ที่ระบุเป็นสถานที่ทำงาน หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วต้องการความช่วยเหลือเรื่องการรับ-จ่ ายเงินค่ าจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน