กบร.เห็นชอบ ให้บริษัทสายการบินนกสกู๊ต เลิกกิจการแล้ว

สำฟรับผู้ที่เคยใช้บริการสายการบินนกสกู๊ต คงจะรู้สึกใจหายกับข่าวนี้ เพราะเมื่อวันที่ 24 ก.พ.2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงผลการประชุม คณะก ร ร ม การการบินพลเรือน (กบร.) วันนี้ว่า ที่ประชุมมติเห็นชอบการอนุญาตให้บริษัทสายการบินนกสกู๊ต จำกัด เลิกกิจการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะต้องเสนอเรื่องต่อรมว.คมนาคม เพื่อพิจารณาอนุญาต

โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 41 ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ และประเภทการทำงานทางอากาศ โดยกพท.จะจัดทำข้อมูล เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ของการดำเนินการตามกฎหมายในรูปแบบตารางเปรียบเทียบกรณีขออนุญาตเลิกกิจการ

โดยไม่มีการ ล้ ม ละลายและกรณีขออนุญาตเลิกกิจการมีเหตุ ล้ ม ละลายประกอบการ รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการกิจการการบินพลเรือนอย่าง เ ค ร่ ง ค รั ด ด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิการการบินพลเรือน ประเภทการทำงานทางอากาศ (การถ่ายภาพทางอากาศ และการบินชมภูมิประเทศที่ขึ้น – ลง ณ ที่เดียวกัน) ให้แก่บริษัท โชแลร์ เฮลิลัคก์ เอวิเอชั่น เชอร์วิส จำกัด และ เห็นชอบในหลักการให้กำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการทำงานทางอากาศ (การถ่ายภาพทางอากาศ และการบินชมภูมิประเทศที่ขึ้น-ลง ณ ที่เดียวกัน)

ให้แก่ บริษัทโชแลร์ เฮลิลัคก์ เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด และให้เสนอให้คณะอนุก ร ร ม การกฎหมายและข้อ บั ง คั บ พิจารณาเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อนเสนอให้รมว.คมนาคมพิจารณากำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ตามร่างประกาศคณะก ร ร ม การการบินพลเรือน เรื่อง นโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ซึ่งจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจรณาให้ความเห็นชอบตามนัยมาตรา 15 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ต่อไป จากนั้นจะเสนอร่างประกาศให้ รมว.คมนาคม ลงนามต่อไป

ทั้งนี้ รมว.คมนาคม เผย คณะก ร ร ม การการบินพลเรือน (กบร.) มีมติอนุญาตให้บริษัทสายการบิน นกสกู๊ต จำกัด เลิกกิจการ พร้อมต่ออายุใบอนุญาต บริษัท โชแลร์เฮลิลัคก์ บินถ่ายภาพทางอากาศ