CV-19 แพร่หนัก จังหวัดไหนบ้าง มท.ประกาศเตือน รีบเช็ก

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เมื่อนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของcv-19 เรื่องพื้นที่สถานที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564

และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ให้จังหวัดทราบและถือปฎิบัติ

สืบเนื่องจากวันที่ 4 มกราคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ของcv-19 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้กำหนดกรอบปฎิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุ กเฉิน เพื่อให้ทางจังหวัดและกรุงเทพปฎิบัติตามเป็นมาตราฐานเดียวกัน


ประกาศดังกล่ าว


ประกาศดังกล่ าว

โดยเน้นย้ำทุกพื้นที่สถานการณ์ ขอความร่วมมือประชานป้องกันcv-19 โดยการเว้นระยะห่าง สวมแมส ล้างมือ วัดอุณหภูมิ และใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความตระหนัก

กรณี่ทราบว่าตนเองไปพื้นที่เสี่ ยง ต้องกักตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน และนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กวดขันไม่ให้มีในพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดเสี่ ยงการแพร่cv-19 ไปปฎิบัติโดยเคร่งครัด ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาสั่งปิดพื้นที่เสี่ ยง ตามก ฎหมาย