ไม่แผ่ว ยอดสูงต่อเนื่อง ศบค.พบผู้ติดเพิ่มใหม่อีก 765 ราย

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เมื่อวันนี้ (29 ม.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงาน สถานการณ์การติด cv สมุทรสาคร พบ ผู้ป่ วยรายใหม่ 765 ราย แบ่งเป็น

– ค้นหาเชิงรุก 686 ราย

คนไทย 169 ราย

คนต่างด้า ว 517 ราย

– ในโรงบาล 79 ราย

คนไทย 39 ราย

ต่างด้าว 40 ราย

รวมผู้ติดสะสม 8,845 ราย จากการค้นหาเชิงรุก 7,302 ราย (คนไทย 670 ต่างด้าว 6,632 ราย)

ในโรง บาล 1,543 ราย (คนไทย 917 ต่างด้าว 626 ราย) อยู่ระหว่างการรั กษา 640 ราย รั กษาหายวันนี้ 58 ราย สะสม 1,396 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค.64 เวล า 24.00 น