ใบขับขี่หมดอายุ ไม่เป็นไร ผ่อนผันได้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้าง

เนื่องด้วยสถานการณ์ CV-19 ที่แพร่กระจายในประเทศไทยตอนนี้ ส่งผลให้หน่วยงานในหลายพื้นที่จำเป็นต้องงดการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย เช่นเดีนวกับกรมขนส่งทางบก ที่ได้ประกาศ งดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ งดการอบรมสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ให้นโยบายกับกรมขนส่งทางบก ให้แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง จากการที่ใบอนุญาติขับรถหมดอายุ เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน

ประกาศผ่อนผัน ใบขับขี่หมดอายุ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงได้ทำหนังสือถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกขอเรียนว่า การงดให้บริการด้านใบขับขี่ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของ CV-19 อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงต่อสาธารณชน

จึงเป็นเหตุจำเป็นอันไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ที่มีความประสงค์ขอต่อใบอนุญาตขับรถในช่วงที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน และไม่ใช่ความผิดของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถที่สิ้นสุดอายุ หรือครบอายุระหว่างการงดการให้บริการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ดังนั้น เพื่อเป็นการให้สิทธิ์กับผู้รับผลกระทบในสถานการณ์ดังกล่าว จึงใคร่ขอ ความกรุณาท่าน ได้โปรดมีข้อสั่งการ ให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใดให้กับผู้ได้รับ ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ทางกรมขนส่งทางบกได้งดต่อและทำใบขับชี่ใหม่ จึงมีประกาศผ่อนผันสำหรับคนที่ใบขับขี่หมดอายุ