ในหลวง-ราชินี เสด็จฯ พิธีสวนสนาม ถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันกองทัพไทย

ในหลวง พระราชินีเสด็จฯในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของกองกำลังผสม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2563 โดยมีพระราชดำรัส ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่ าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่ างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ และขอให้นายทหาร นายตำรวจทุกคน รักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่ างเคร่งครัด ด้านกองทัพจัดเต็ม การแสดงแสนย านุภาพ อาวุธยุทโธปกรณ์สุดยิ่งใหญ่ นับเป็นการสวนสนามเทิดพระเกียรติเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน

เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวล า 16.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จ พระราชดำเนินยังศูนย์การทหารม้า ค่ ายอดิศร ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจ 6,812 นาย จาก 39 กองพันทั่วประเทศ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ประจำปี 2563 โดยมีผู้นำ 4 เหล่ าทัพ ได้แก่ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.ต.อ จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้าฯรับเสด็จ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดพระราชฐาน ประดับยศจอมทัพไทย ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติย าภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรง ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐาน เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุนเข้ามาภายในบริเวณพิธี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยืนบนรถยนต์พระที่นั่ง ทรงตรวจพลสวนสนามจากกองกำลังผสมได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มี พล.ต.จักรชัย ศรีคชา นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ฯ เป็นผู้เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ และพล.ต.ณัฐวุฒิ จาตุศรีพิทักษ์ นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ฯเป็นผู้เชิญธงชัยพระครุฑพ่าห์ นำเสด็จ

ติดตามด้วยรถผู้บังคับกองผสมและรถนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ประกอบด้วย คันที่ 1 พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร และรองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ คันที่ 2 พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ รถคันที่ 3 พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ รถคันที่ 4 พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. พล.อ.อ.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ รถคันที่ 5 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.และรถคันที่ 6 พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บังคับกองผสม ตามเสด็จฯ

ขณะที่วงดุริย างค์บรรเลงเพลงมาร์ชธงชัย เฉลิมพล เมื่อทรงตรวจพลสวนสนามเสร็จสิ้น เสด็จขึ้นพลับพล าที่ประทับ ประทับพระราชอาสน์ ณ พระที่นั่งชุมสาย ทอดพระเนตรการสวนสนามและกล่ าวคำปฏิญาณตนของกองกำลังผสม 4 เหล่ าทัพ โดยมี พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพและเข้าเฝ้าฯทูลเกล้ าฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพบนพลับพล าที่ประทับ จากนั้นกราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของวันกองทัพไทย และนำกล่ าวถวายสัตย์ กล่ าวคำถวายพระพรชัยมงคล

หลังการกล่ าวคำถวายปฏิญาณเสร็จสิ้น วงดุริย างค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหาร 3 เหล่ าทัพยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติ เหล่ าทัพละ 21 นัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนรับการถวายความเค ารพ การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2563 ความว่า

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความชื่นชมยิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกล างเหล่ าทหารและตำรวจ ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณครั้งนี้ ขอขอบใจในคำอำนวยพรและไมตรีจิตของทุกๆคน และขอสนองพรทั้งน้ำใจไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน ประเทศ ชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่ า พร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่ างเดียวกันคือ ประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ ข้าพเจ้าจึงยินดีมากที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารและตำรวจในวันนี้ ทั้งได้ฟังคำปฏิญาณแสงความจงรักภักดีและเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน ขอให้นายทหาร นายตำรวจทุกคน รักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่ างเคร่งครัด

และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เข้มแข็งและเสียสละ พร้อมทั้งหมั่นศึกษาและฝึกฝนตนเองให้มีความจัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ทุกคน ทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจต่อบ้านเมือง จงบันดาลให้ท่านทั้งหล ายประสบแต่ความสุข ความเจริญและความสามัคคี สวัสดีมีชัยโดยทั่วกัน

ขอบคุณ ไทยรัฐ