ใครไป กทม.ผู้ที่เดินทางไป 11 จุดเสี่ยงรายงานตัวทันที

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโ ซเชี ยลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า ก่อน อ อกจากบ้านไปไหน ให้ใส่หน้ากากแ มสชิวกันด้วย

จากสถานการณ์ CV-19 หลายพื้นที่ยังคงมีการแ พร่เป็นกลุ่มก้อน ทำให้มีการยกระดับพื้นที่ 28 จั งหวัด

เป็นพื้ นที่ควบคุมสูงสุด และแยกอีก 5  งหวัดเป็นพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนั้น

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานประชาสัมพั นธ์ ได้เผ ยแพ ร่เพื่อขอความร่วมมือประชาชน ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ ยง 11 แห่ง

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเร่งติ ดต่อไปอย่างด่วนที่สุด เพื่อควบคุมกา รแ พร่

โดยสาม ารถเข้าไปลงทะเบี ยนได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/

11 พื้นที่เสี่ ยง ผู้ที่เค ยเดิ นทางไป 5 จังหวัด ตั้ งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 63 ถึงปั จจุบัน

1. จังหวั ดสมุ ทรสาคร

2. จังหวัดนครปฐม ต.บางระกำ อ. นครชั ยศรี ต.สระสี่มุม ต.ห้วยม่วง ต.สระพั ฒนา อ.กำแพงแ สน ต.บางหล วง ต.ด อนตูม อ.บางเลน

3. จังหวั ดนนทบุรี หมู่ 5 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บ างใหญ่ (ตลาดกล างบางใหญ่)

4. จังห วัดชลบุรี อ.บ างละมุง

5. จังหวัดร ะยอง อ.เมือง

ผู้ที่เ คยไปใช้บริก าร

6. ร้าน gro ove evening ถนนบ รมราชช นนี แขวงอ รุณอมรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวา คม 2563

7. ร้าน new jazz ตรงข้าม The mall ท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563

8. ร้าน The s un ถ.สิริน ธร ตั้งแต่วันที่  25 ธ.ค. 2563 จนถึง ปัจจุบัน

9. ร้าน The roof bar. ถนน.พระราม3 ตั้งแต่ 13-30 ธ.ค. 63

10.ร้านอีสานกรองแก้ว

11.ร้านน้องใหม่พลาซ่า(น้องใหม่คาราโอเกะ) ซอย อยู่ออมสิน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

ในช่วงวันที่ 15 – 26 ธันวาคม 2563

ลงทะเบียนได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หรือติ ดต่อสายด่วน สำนักอนามั ย กทม.ได้ที่เบอร์ 02-203-2393 และ 02-203-239