ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น เปิด 5 สถานที่รับลงทะเบียน สิ้นเดือนนี้ เตรียมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับคนที่กำลังรอคอยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เตรียมตัวได้เลย เพราะทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเฟสที่3 แน่นอน ภายหลังจากเปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเฟส 1 และ 2 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิไปแล้ว 14.5 ล้านคน

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

3. ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

4. ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

5.1. ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว

บ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน

เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

5.2. ที่ดิน

กรณีที่ใช้ประโยชน์จากที่ดิน

เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

รายได้ปี 2559 เกิน 100,000 บาท

ว่างงานแต่มีเงินใช้เกิน 100,000 บาทต่อเดือน

มีผู้อุปการะเกิน 10,000 บาทต่อเดือน

มีรายได้เสริม 10,000 บาทต่อเดือน

กระทรวงการคลังให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษา และ วัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และ ร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

รายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี ค่าสินค้า 200 บาท

รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ค่าสินค้า 300 บาท

วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงการพลังงานกำหนด 45บาท/คน/3 เดือน

ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

วงเงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน

วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

วงเงินคาโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

-สำหรับสถานที่ลงทะเบียนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ภายในเดือนมกราคม 2564 สถานที่รับสมัครมีดังนี้

ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด

สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

-เอกสารสำหรับลงทะเบียนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนจนรอบใหม่

บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน

สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ(ถ้ามี)

ใบมอบอำนาจกรณีที่ตัวเองมาไม่ได้

บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิ ก าร (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)

ใบรับรองแพทย์

สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิ ก า ร ผู้ป่ว ยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)