โดนอีกราย ยิ่งยง จ่อถูกเรี ยก อาหารเสริมถั่งเช่า พบอ้างสรรพคุณเกิ นจริง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่ างมาก จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและย า (อย.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าจัดการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ถั่งเช่ารายหนึ่งที่มีดารา นักร้อง เป็นพรีเซ็นเตอร์ อว ดอ้างสรรพคุณรั กษาทางสื่อต่าง ๆ ทำให้ประชาชนเสี ยโอกาสในการรั กษาอย่ างถูกต้องนั้น

จากการตรวจสอบสื่อโฆษณาดังกล่ าว พบโฆษณา ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า ผสม มัลติวิตามิน บี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดถั่งเช่า ผสม ยูซี-ทู (เครื่องหมา ยการค้า ลีฟเนส) ฝ่ าฝื น พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 พร้อมกับสั่ งระงั บการโฆษณา และดำเนิ นมาตรการทางปกค รองกับบริษัทผู้ผลิตอาหาร ผู้ทำก ารโ ฆษณา รวมถึงตัวพรีเซ็นเตอร์ และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีหนังสือถึงกองบังคับการปรา บป รามการก ระทำความผิ ดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บ ริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อดำเ นินค ดีตามกฎห มายแล้วนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 30 ม.ค. พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหล าบ ผกก.4 บก.ปคบ. เปิดเผยว่า เรื่องนี้พนักงานสอบสวนกก.4 บก.ปคบ. ได้ทำการออกหม า ยเรี ยก นายประยงค์ บัวงาม หรือ ยิ่งยง ยอดบัวงาม นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง และทางบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ มารับทราบข้ อกล่ าวหาในฐานความผิ ดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 ห้า มมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็ จ

หรือเป็นการหลอ กลว งให้เกิดความหล งเชื่ อโดยไม่สมควร ซึ่งมีโท ษจ ำคุ กไม่เกิน 3 ปี หรือปรั บไม่เกิน 30,000 บาท และข้ อห าโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 41 ซึ่งมีโ ทษ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งทางนักร้องลูกทุ่งยังไม่ได้ตอบรับหรือประสานมาทางพนักงานสอบสวนว่าจะเข้ามาพบในวันไหน

พ.ต.อ.เนติ กล่ าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ปรากฎว่าผลิตภัณฑ์ถั่งเช่ามีดารานักแสดงและบุคคลมีชื่อเสียงร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์นั้น ในส่วนนี้ทางบก.ปคบ.อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หากพบว่ามีการพูดอว ดอ้า งสรรพคุณเกิ นจ ริงก็จะต้องประสานไปทางอย.ให้ร้อ งทุก ข์กล่ าวโท ษ ก่อนเรียกกลุ่มดารานักแสดงที่เข้าข่ายมารับทราบข้อกล่ าวหาเช่นกัน ในส่วนการแ จ้งข้ อหาเอาผิ ดพิธีกรสาว กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ นั้น คาดว่าสัปดาห์หน้าเจ้าตัวจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน แต่ยังไม่ได้ระบุวันเวล าที่แน่ชัด

ด้าน ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและย า (อย.) กล่ าวถึงการดำเนินค ดีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีถังเช่าเป็นส่วนผสม ที่มีดารา นักร้อง เป็นเจ้าของและพรีเซ็นเตอร์ ว่า อย.ได้อนุญาตให้มีการผสมถังเช่าในผลิตภัณฑ์ 2 ชนิดคือ ย าแผนโบราณ และอาหาร ซึ่งมีปริมาณที่กำหนด แต่ ประการสำคัญคือห้ ามไม่ให้มีการโฆษณาไปในเชิงของการรั กษา ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นการโฆษ ณาเกิ นจ ริง

ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผสมถังเช่าอยู่มาก แต่มีเพียงไม่กี่รายที่มีการโฆ ษณาเกิ นจริ ง โ อ้อว ดสรรพคุณรั กษาทำให้คนเข้าใจว่าถังเช่าเป็นย าวิเศษ แต่ยังบอกไม่ได้ว่ามีผู้ที่เกี่ ยวข้องหรือต้องถูกดำเนิ นค ดีกี่ราย และเป็นใครบ้าง เพราะเป็นเรื่องละเอีย ดอ่อนที่ต้องดูทั้งอ งค์รวมของการโฆษณานั้น ขณะนี้ทางอย.ได้ส่งเรื่องทั้งหมดไปให้ตำรวจดำเนินการต่อแล้ว

ทั้งนี้ ปคบ. เตรียมขย ายผล หากพบกลุ่มดารานักแสดงอว ดอ้างสรรพคุณถั่งเช่าเกินจริง ออกหมา ยเรียก ยิ่งยง ยอดบัวงาม รับทราบข้อกล่ าวหาโฆษ ณาถั่งเช่า