แห่แชร์ ทักษิณ อวยพรปีใหม่ ถึงคนไทยที่รักทุกคน

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ วันที่ 1 ม.ค. นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่ าวว่า วันนี้เรามีปั ญหาเชิงโครงสร้างเนื่องจากว่าห นี้สาธารณะห นี้ครัวเรือนสูงขึ้น
การกระจายรายได้ยังไม่ดีพอช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมีสูง โอกาสสำหรับคนระดับล่ างไม่ดีพอ ดังนั้นต้องสร้างโอกาสให้กับคนเหล่ านี้อย่างคนระดับล่ างที่ประกอบอาชีพเกษตร

เราต้องให้โอกาสด้านการเกษตรดูแลเรื่องอุตสาหกรรมรายย่อยและกลาง ดูด้านการศึกษาในระยะย าว เพราะการศึกษาของเรามันล้ าหลัง โลกมีการเปลี่ยนไปเยอะ

ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเตรียมระบบการศึกษารองรับเพื่อผลิตแรงงานรองรับอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป ซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจเราต้องยกเครื่องใหม่หมด เพราะเป็นโครงสร้างระบบโบราณ ระบบก่อนอานาลอคด้วยซ้ำ ฉะนั้นเราต้องรีบปรับโครงสร้างโดยด่วนตั้งแต่ระบบการศึกษา การผลิตแรงงาน

นายทักษิณ กล่ าวอีกว่า เราต้องรู้เท่าทันต่างประเทศ วันนี้ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ปลาเร็วกินปลาช้ามันเป็นระบบทุนนิยมธรรมดาที่หนีไม่พ้น จะชอบหรือไม่ชอบก็ต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกับมัน วันนี้ต่างประเทศยื่นแขนขาผ่านคำว่าแพลตฟอร์มมาหากินจนถึงบ้านเราล้วงทั้งกระเป๋าทั้งข้อมูลเรา

วันนี้ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันก็จะโดนกิน หรือปลาใหญ่ในกรุงก็จะกินปลาเล็กในต่างจังหวัดซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของทุนนิยม แต่เราจะทำอย่างไรที่จะให้เรื่องธรรมดาเหล่ านี้มันไม่เอาเปรียบคนด้านล่ างจนเกินไปนั่นก็คือการสร้างความแข็งแรง

เมื่อถามว่าการปฏิรูปข้าราชการ นายทักษิณ กล่ าวว่า ทุกวันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ดังนั้นจะปฏิรูปข้าราชการต้องใช้คนให้น้อยลงใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มากขึ้นก็จะทำให้ระบบของการทุจริตลดน้อยลง และการปรับปรุงระบบบริหารก็จะง่ายขึ้น เพราะเราสามารถตรวจสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้

เราต้องสร้างแพลตฟอร์มของเราขึ้นมาโดยให้คนรุ่นใหม่ทำถ้าแข็งแรงแล้วก็มีการเจรจาต่อรอง บางทีเราอ่อนแอเกินจนกว่าที่จะเจรจา ซึ่งเราก็จะเห็นทุกอย่างเป็นขนมหวานแต่ที่จริงแล้วมันเป็นย าพิ ษ ดังนั้นเราต้องสร้างของเราเองให้แข็งแรงนั่นคือ การส่งเสริมการทำแพลตฟอร์มของคนรุ่นใหม่ โดยต้องเข้าใจว่าวันนี้เราไม่สามารถทำการค้าแบบอนาล็อกได้เหมือนเดิมแล้ว

นายทักษิณ กล่ าวอีกว่า วันนี้ประเทศไทยเราต้องรู้เท่าทันทุนนิยม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องเอาระบบการศึกษา การบริหารจัดการแบบล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น ประเทศจีนที่มีความใหญ่ของประเทศ เขารู้ว่าแพลตฟอร์มของสหรัฐอเมริกากำลังจะเข้ามา เขาปิดบล็อกไว้เลยแล้วทำแพลตฟอร์มของตัวเองเขามีความแข็งแรงพอจนเป็นประเทศอันดับ 2 ในเศรษฐกิจ และอีก 8 ปี ข้างหน้าจะแซงสหรัฐอเมริกา เป็นอันดับ 1 ของโลก

ดังนั้นเราต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี ระบบทุนนิยมที่เปลี่ยนไปแล้วทำระบบการศึกษารองรับ และสร้างโอกาสให้ประชาชนอย่าไปคิดแบบเก่า อย่าไปอยู่กับประวัติศาสตร์หรือเรื่องเก่าๆที่เคยสำเร็จ เพราะความสำเร็จในอดีตไม่จำเป็นต้องส่งผลสำเร็จในอนาคต จะต้องมีการปรับตัวตลอดเวลาสัตว์โลกต้องมีการปรับตัว

ทั้งนี้นายทักษิณ ยังกล่ าวถึงการพัฒนาคนไทยต้องเดินไปด้วยกันได้ว่า โลกยุคใหม่ยุคที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่แข็งแรง ประชาชนเรียนรู้ได้หลายแหล่ง ฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นความจริง ต้องรู้จริงอย่าโ กห ก อย่าเอาเรื่องรู้ไม่จริงมาพูด เพราะทุกอย่างมีบันทึกไว้หมด การรู้และพูดจริงเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ เขาพร้อมเดินตามสิ่งที่เป็นอนาคตของพวกเขา เราจึงต้องทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา

นายทักษิณ กล่ าวว่า แน่นอนการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้คนเดินไปด้วยกันหรือสามารถขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันได้ เพราะการบริหารประเทศนั้นจะต้องถูกนำโดยฝ่ายการเมือง ดังนั้นฝ่ายการเมืองต้องมีคุณภาพ และถ้าการเมืองดี คุณภาพของคนก็จะเข้ามาได้มากขึ้น แต่ถ้าการเมืองไม่ดี คนที่มีคุณภาพก็จะถอยลงไปเพราะไม่อย ากเข้ามา ดังนั้นการเมืองจะต้องแข็งแรง มีความเป็นธรรม และเป็นประชาธิปไตยจริงๆ เพราะถ้าการเมืองไม่เป็นธรรมคนดีก็ไม่กล้าเข้ามา

เมื่อถามว่า เรายังมีความหวังว่าจะมีคนที่เก่งและดีเข้ามาบริหารประเทศหรือไม่ นายทักษิณ กล่ าวว่า ต้องอยู่ที่ว่ารัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร และรัฐธรรมนูญนั้นจะอยู่คงทนหรือไม่ เพราะรัฐธรรมนูญเราเปลี่ยนบ่อยกว่ากฎหมายธรรมดาด้วยซ้ำ ถ้าเราได้รัฐธรรมนูญที่ดีและแข็งแรง ไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญเรื่อยๆ ตนคิดว่าการเมืองก็จะแข็งแรง

ตนคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจริงๆ ถ้ายึดเอารัฐธรรมนูญปี40 เป็นหลักแล้วปรับเอาจะง่ายและเร็วขึ้น แต่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เมื่อได้เปรียบอยู่แล้วก็ไม่อย ากให้ความได้เปรียบนั้นหายไป ก็อย ากรักษาความได้เปรียบนั้นไว้ต่อ รัฐธรรมนูญก็เลยกลายเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง

แต่ถ้าคิดว่าเรากำลังร่วมกันทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อประเทศของเราในระยะย าว เพื่ออนาคตของลูกหลาน เด็กวันนี้สามารถเข้าดูระบบการศึกษาที่ตัวเองกำลังเรียนอยู่ ดูระบบการสร้างงานในอนาคตที่ตัวเองเป็นอยู่ แต่ในวันนี้มองไม่เห็นอนาคต ตรงนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ถ้าเด็กมองเห็นอนาคตได้ก็จะมีคนมาคอยผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าต่อไปได้ แต่ถ้ามีความขัดแ ย้งกันอยู่เรื่อยๆ เด็กก็มองไม่เห็นอนาคต วันนี้เราไม่สามารถปกปิดเด็กได้ว่าอย่ารู้เรื่องต่างๆ วันนี้เขาสามารถรู้ได้หมดจากการค้นคว้า ผู้ใหญ่จึงต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริง อยู่กับโลกที่อนาคตจะเปลี่ยนไป ต้องเข้าใจว่าอนาคตจะไปตรงไหน อย่าไปอยู่บนโลกแห่งอดีตมากนัก แม้อดีตจะเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้ แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคาดหมาย ดังนั้นเรียนรู้ได้แต่อย่าหลงใหล นายทักษิณ กล่ าว

ช่วงท้าย นายทักษิณ กล่ าวอวยพรปีใหม่ว่า ปีใหม่นี้เป็นปีที่หนักหน่อย เพราะโลกทั้งโลกระบมกับโ รคร ะบ าดนี้ ถึงแม้จะมีวั คซี นแต่คน 100เปอร์เซ็นต์ก็ไม่สามารถฉีดวั คซี นได้หมด บางประเทศก็ยังไม่สามารถให้วั คซี นฟรีกับประชาชนได้ ดังนั้นโ รคมันทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะ ก็อย ากบอกกับทุกคนว่าอย่าประม าท

อย ากให้ทุกคนอยู่ให้แข็งแรง ปลอดภัย ต้องหมั่นออกกำลัง กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ อย่าการ์ดตก และรีบทำมาหากิน พย าย ามเรียนรู้ใหม่จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อให้ตัวเองปรับตัวทำมาหากินได้ ความอดทนและความพย าย ามเท่านั้นที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในโลกใหม่

ขอให้คนไทยทุกคนที่ผมรักและคิดถึงพบสิ่งดีๆ และพบสิ่งที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ตัวเองทำมาหากินได้ในโลกยุคใหม่ และอยู่รอดไปกับมันให้ได้ ขอให้ทุกคนแข็งแรง ปลอดภัย และเอาชนะทางเศรษฐกิจได้ทุกคน