เฮทั้งประเทศ รมว.แรงงาน เคาะช่วยผู้ประกันตน ม.33 รับ 4,000 บาท

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย จากกรณีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หารือกับ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์

ตามคำสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐนตรี เรื่องหาแนวทางการช่วยเหลือเยียวย าผู้ประกันสังคมตามมาตรา 33 จำนวน 11 ล้ านคน นั้น โดยวาระหารือการช่ว ยเหลือ ยังไม่ได้ข้อยุติ ว่าจะมีรูปแบบการช่วยเห ลือเป็นเม็ดเงิ น หรือรูปแบบอื่น ๆ

ล่ าสุดวันที่ 29 ม.ค.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการช่วยเหลือและเยียวย าผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระท บจากว่า กระทรวงแรงงานหารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ในช่วงสถานการณ์ CV-19 ให้ได้รับเงิ นเยียวย า 3,500 หรือ 4,000 บาท เป็นระยะเวล า 1 เดือน

โดยสศช.จะนำรายละเอียดข้อมูลกลับไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อสรุปตัวเลขและงบประมาณ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุป หลังจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ เบื้องต้นมีจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ประมาณ 11 ล้ านคน