เร่งตรวจทั้งเมือง หลังแพร่จากงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ รวดเดียว 6 ราย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 64 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ตั้งจุดคัดกรองค้นหาเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ ยงติดCV-19 ภายหลังจากที่จังหวัดมหาสารคาม พบผู้ป่วยติดCV-19 รายที่ 2-7 ของการร ะบา ดระลอกที่สอง ซึ่งเป็นการร ะบ าดแบบกลุ่มก้อน เป็นบุคคลในครอบครัว และกลุ่มเพื่อนในงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ โดยผู้ป่ว ยรายที่สอง ของการระบาดระลอกใหม่ มีประวัติเดินทางไปกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 และเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่วันที่ 3 ม.ค. 64 ไปกินเลี้ยงสังสรรค์ตามร้านอาหารต่าง ๆ ในวันที่ 10, 11, 12, 14, 17, 18, 23 และ 25 ม.ค. ตรวจพบว่าติดCV-19 ในวันที่ 27 ม.ค.

ขณะนี้ผู้ป่วยรายที่ 2-7 กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมีประชาชนในพื้นที่ ประชาชนกลุ่มเสี่ ยง และนักศึกษา ที่มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่เสี่ย งตามไทม์ไลน์ของผู้ป่ว ยแต่ละคน (รายที่ 2-7) เดินทางมาคัดกรองและตรวจหาCV-19 จำนวนมาก

โดยมีการระดมกำลังแพทย์และพยาบาลจากทั้งจังหวัด และกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุมโsคที่ 7 ขอนแก่น ตั้งจุดตรวจค้นหาผู้ป่ว ยเชิงรุกในพื้นที่ 5 จุดในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาสารคาม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบูรพา ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีสวัสดิ์ ซึ่งมีประชาชน นิสิตนักศึกษา และกลุ่มเสี่ ยงที่มีประวัติเดินทางไปสถานที่ตามไทม์ไลน์ผู้ป่วย หรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยCV-19 เดินทางมาตรวจรวมกันมากกว่า 1,000 คน

สำหรับกลุ่มเสี่ ยงที่จะได้รับการตรวจคัดกรองในวันนี้ ได้แก่

1. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ตั้งแต่ 1 มกราคม จนถึงปัจจุบัน

2. แรงงานต่างด้าวทั้งมีและไม่มีทะเบียน

3. อาชีพเสี่ยง ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด แม่ค้าที่เดินทางไปซื้ออาหารทุกวัน ขนส่งอาหารทะเล พ่อค้าแม่ค้าในตลาดโต้รุ่งเทศบาล พนักงานร้านสะดวกซื้อ บุคคลที่ทำงานในสถานที่แออัด เช่น สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า ตลาดไนท์ บาร์ซ่า ผู้ที่ทำงานในผับ บาร์ ร้านอาหาร คาราโอเกะ

4.เจ้าหน้าที่ กรรมการสมาคมเถ้านั้ง 5.บุคลากรสาธารณสุข

รายงานสถานการณ์กรณีติดCV-19จังหวัดมหาสารคาม ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. รายงานส่งกระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยยืนยันติด 5 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโsค 50 ราย มีการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่ว ยเชิงรุก 168 ราย ทำให้ปัจจุบันจังหวัดมหาสารคาม พบผู้ป่วยยืนยันติดCV-19 ทั้งระลอกแรกและระลอกสองรวมสะสม 8 ราย กำลังรักษา 6 ราย รักษาหายแล้ว 1 ราย

ขอบคุณ ข่าวสด