เราชนะ ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็ลงทะเบียนได้ เปิด 3 ช่องทาง รับสิทธิ 7,000 บาท

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหล าม สำหรับมาตรการ เราชนะ เนื่องจากเป็นการเยียวย าโ ควิ ดที่ครอบคลุมกลุ่มคนจำนวนมากถึงราว 31 ล้ านคน โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้มีร ายได้น้ อย เกษตรกร อาชีพอิสระ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจ น) และกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับผลกระท บ โดยรัฐสนับสนุนเงิน 7,000 บาท ผ่านบัตรคนจนหรือแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อบรรเท าภาระค่ าใช้จ่าย

แต่มีหนึ่งประเด็นที่หล ายคนมีความกังว ล คือ ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟน จะต้องทำอย่ างไร จะได้สิทธิหรือไม่และหากลงทะเบียนได้แล้ว แต่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะติดตั้งแอพพลิเคชั่นเป๋าตังในการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการ

ในประเด็นนี้ เพจเฟซบุ๊ค Live NBT2HD ได้อธิบายประเด็นคำถามนี้ว่า ลงทะเบียน เราชนะ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เริ่ม 15 ก.พ.นี้เป็นต้นไป ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

ส่วนรูปแบบการรับเงินและการใช้จ่ายของกลุ่มนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา ขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคม พร้อมเข้าไปดูแลกลุ่มเปร าะบางด้วยอีกแรงหนึ่ง

ทั้งนี้แนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับกลุ่มเป ราะบางตามโครงการเราชนะ มี 2 ส่วนหลัก ดังนี้

1.สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงสิทธิตามโครงการเราชนะ

ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปร าะบางทุกคน มีโอกาสเข้าถึงสิทธิตามโครงการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสายด่วน 1300 อพม. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายในพื้นที่

ผู้รับบริการในสถานรับรองของ พม. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

2.เตรียมมาตรการช่วยเหลื อรองรับกลุ่มเป ราะบางที่ไม่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ

ประเมินครอบครัวเพื่อช่ว ยเหลือสวัสดิการตามภารกิต พม. อาทิ เงินส งเคราะห์ เงินทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น

เสริมพลัง สร้างความเข้าใจ และแนะนำทางเลือกของครอบครัวสำหรับการมีรายได้ และอาชีพติดตามการช่ว ยเหลืออย่ างต่อเนื่อง

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ , กรมประชาสัมพันธ์