เราชนะ ย้ำ 2 กลุ่มไม่ต้องลงทะเบียน รอรับเงินเลย

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับ หลังกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม เวล า 06.00 น. ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวล า 23.00 น. สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจ น, กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการคนละครึ่ง เพื่อรับเงินเยียวย าค่าครองชีพจากผลกระท บโ ควิ ดระล อกใหม่

โดยจะมีการโอนเงินให้คนละไม่เกิน 3,500 บาทต่อคน รวมจำนวนเงิน 7,000 บาทต่อคน เริ่มโอนเข้าแอพพ์เป๋าตังทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ครั้งละ 1,000 บาท เริ่มโอนครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เรื่อยไปจนกว่าจะครบ 7,000 บาท

สำหรับกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการคนละครึ่ง ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ก็จะได้รับเงินอัตโนมัติ 7,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียน สำหรับกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งละ 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เรื่อยไปจนกว่าจะครบ 7,000 บาท

ส่วนกลุ่มที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักหลักเกณฑ์ ก็จะได้รับเงินผ่านแอพพ์เป๋าตังครั้งแรก 2,000 บาทในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ จากนั้นทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ก็จะได้รับครั้งละ 1,000 บาท เรื่อยไปจนกว่าจะครบ 7,000 บาท

สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเยียวย า เราชนะ 7,000 บาท นั้น ประกอบด้วย กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มเด็ กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

2. กลุ่มแร งงานที่ประกันตนตามมาตรา 33

3. กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่รัฐ

4. กลุ่มข้าราชการการเมือง

5. กลุ่มผู้สูงอายุรับเงินบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ

6. กลุ่มผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท

7. กลุ่มที่มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท

ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว หากเป็นกรณีกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิมาตรการจากภาครัฐมาก่อน กลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 มกราคม 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ช่วงเวล า 06.00 23.00 น.

และสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ได้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป