เราชนะ มอบเงิน 7,000 บาท ให้ทุกอาชีพ แต่มีข้อแม้สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์

เป็นโครงการที่ประชาชนกำลังพูดถึงกันมากในขณะนี้สำหระบโครงการ “เราชนะ” ที่ออกมาตรการมาเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบระลอกใหม่ ซึ่งรัฐบาลเอง มีมติช่วยเหลือค่าครองชีพให้ประชาชน จำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ครอบคลุมทั่วประเทศ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงิน 2.1 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการ “เราชนะ” กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ ตั้งแต่อาชีพอิสระ อาชีพรับจ้าง ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่ แผงลอย เกษตรกร ฯลฯ

สำหรับ คุณสมบัติของผู้ที่เข้าโครงการ คือ

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้ปกติ

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

5. ไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ

6. ไม่เป็นผู้รายได้พึงประเมินสำหรับเสียภาษีเกิน 300,000 บาท

7. เงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท

ขณะที่กลุ่มเป้าหมาย 31.1 ล้านคน ประกอบด้วย

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 14 ล้านคน ซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียน การจ่ายเงินจะเบิกจ่ายเงินแทนกันผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ช่อง E-Money)

2. กลุ่มผู้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง หรือโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 27 ม.ค. 2564 โดยธนาคารฯ จะตรวจสอบข้อมูล พร้อมคัดกรองผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามสิทธิ ก่อนที่กรมบัญชีกลางจะอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชันเป๋าตัง จำนวน 3,500 บาทต่อเดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียน

3. สำหรับกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลผู้มีบัตรฯ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (กลุ่มผู้ไม่มีข้อมูล) ต้องลงทะเบียนใหม่ ผ่าน www.เราชนะ.com