เปิด 4 ขั้นตอน พักห นี้ ลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ออมสิน เปิดให้ลูกค้าเข้าร่วมโครงการ พักห นี้ สำหรับลูกค้าธนาคารฯ ในพื้นที่เสี่ยง cvd 28 จังหวัด จำนวน 1.9 ล้านราย วงเงิน 6.7 แสนล้าน

โดยเบื้องต้นธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้ แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3 ถึง 6 เดือน

ซึ่งผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนในครั้งนี้ คือลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด

สำหรับการเปิดลงทะเบียนวันแรกในวันนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

ขั้นตอนที่ 2 เลือกปุ่ม ลงทะเบียนพักห นี้ 28 จังหวัด

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ ตามความเป็นจริง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4 รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 14 วัน ทั้งนี้ ลูกห นี้แต่ละรายจะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน หมายเลข 1115