เปิดขั้นตอนรับเงิน 3 ข้อ รู้ก่อนลงทะเบียน เราชนะ 29 ม.ค.นี้

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล าโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้อนุมัติมาตรการ เราชนะ กระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวย าประชาชน ผู้ได้รับผลกระท บจากสถานการณ์รอบใหม่

ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขโครงการเราชนะ รัฐบาลจะแจกเ งิน 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 30-35 ล้ านคน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 มี 3 ขั้นใหญ่ๆที่ควรรู้แบ่งออกเป็นดังนี้

1.โครงการเราชนะผู้ที่มีคุณสมบัติต้องเป็นดังนี้

ผู้มีสัญชาติไทย 18 ปีขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ประกั นตน มาตรา 33

ไม่เป็นข้ าราชการ

ไม่เป็นข้ าราชการการเมือง

ไม่รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ

ไม่มีรายได้เกิน 3 แสนบาท

เ งินฝากทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท

ใช้รูปแบบมือถือในแอพพลิเคชั่น เพื่อรับโอนเ งินจากรัฐบาล เพื่อลดภ าระการต่อคิวเหมือนโครงการเราไม่ทิ้ งกัน

2.กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่ต้องลงทะเบียน ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ)

กลุมที่ 2 ประชาชนที่มีฐานข้อมูล แอฟเป๋าตังค์ เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน (ไม่ต้องลงทะเบียน ได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ)

กลุ่มที่ 3 ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ

3.วิธีการรับเ งิน

กลุ่มที่ 1 โอนเงิ นให้สัปดาห์ละครั้งเริ่มวันที่ 5 ก.พ. จนกว่าจะครบ 7,000 บาท

กลุ่มที่ 2 จ่ ายเงิ นรายสัปดาห์ละ 1,000 บาท วันที่ 18 ก.พ. โอนเงิ นครั้งแรก

กลุ่มที่ 3 เปิดให้ลงทะเบียน 8 ก.พ. โอนเ งินให้วันพฤหัสทุกสัปดาห์ โอนเ งินงวดแรก 18 ก.พ. โดยระยะเวล าการใช้เงิ นได้ถึง 31 พ.ค.64 หากใช้สิทธิไม่หมดไม่มีสิทธิใช้เ งินต่อ