เตรียมให้พร้อม เปิดลงทะเบียน วัคซีน CVD19 ปลายมกราคมนี้

เป็นอีกหนึ่งประเด็นสุดพีค ของต้นปีที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า  ถูกต้องแล้วขอรับ

ล่าสุด วันที่ 7 มกราคม 2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมคว บคุมโ รค เปิ ดเผยว่า กำลังจะมีการฉี ดวัคซีน CV-19

หลังพิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วว่าวั คซีน CV-19 มีประสิทธิภาพและความปล อดภัย

โดยหลังการฉีดจะติดตามและเฝ้าระ วังผ ลข้างเคียงด้วย เ ป้าหม ายในการฉี ดเพื่อให้คนไทยมีภูมิต้านทาน จะตัดการระ บ าดได้

กำหนดฉีดวัคซีนป้องกัน CV-19 มี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก 2 ล้านโดส เดือ นกุมภาพันธ์-เมษายน จำนวน 1.32 ล้านคน ในพื้น ที่เสี่ยงสูง 5 จังหวัด

ระยะที่ 2 จำนวน 26 ล้านโดส ฉี ดช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ

ระยะที่ 3 ปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565 ฉีดประชาชนทั่ว ไปให้คร อบคลุมมากที่สุด โดยกระจายไปอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ

ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดลงทะเบียนต รวจสอบกลุ่มเสี่ยงที่จะฉี ดวัคซีนปลายเดือนนี้ (มกราคม) กับต้นเดือนกุมภาพันธ์

ซึ่งจะมีการทำความเข้าใจซักซ้อมการฉี ดวัค ซีน เช่น การขนส่ง การเก็บรักษา และการเฝ้าระวังที่ไม่พึงประสงค์

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์