เตรียมปรับเงื่อนไขใหม่ ใครหลุดโผต้องคืนบัตร 14 ล้านคน

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงการคลั ง เตรียมเปิดให้มีการล งทะเบียน บัตรส วัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่

แต่ยังอยู่ในช่วงกำหนดวันและเวลา  ซึ่งจะมีการปรั บเงื่อนไขผู้ได้รับสิท ธิใหม่ โดยคาดว่าก ารลงทะเบียนรอบใ หม่นี้ จะมีผู้ได้ รับสิทธิน้อยลงกว่า 14.6 ล้านคน

สำหรับเงื่อนไขใหม่ คือ จะเป็นการ พิ จ ารณารายได้เป็นรายครัวเรือน

ต้องมีไม่เกิน 1 แสนบ าทต่อปี แทนก่ อนหน้านี้ที่เป็นก ารพิจารณาร ายได้แบบส่ วนบุคคล

ทั้งนี้ ยืนยันว่าผู้ที่ถือบัตรอยู่เดิม ยังได้รับสิทธิเติมเงิน 500 บาท ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564

และไม่เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อข องผู้ถือบัตรสวัสดิการ ที่รั ฐบาลเพิ่มเงิน 500 บาท ให้อีก 3 เดือน ถึงเดือนมีนาค ม 2564

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ล งท ะเบียนรอบใ หม่ นี้ จะต้อง นำ บัตรมาคื นกระท รวงการคลัง