เช็กเลย 56 จังหวัดติ ด CV-19 จังหวัดนี้ ก็ไม่รอด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ช่วงนี้ งดกิจกรรมสังสรรค์หน้าจะดี

ล่าสุด เมื่อเวลา 11.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถ านการณ์c v d -1 9 แถลงสถ านการณ์  c v d-1 9

ดโญฌฒ๋์ฮ  วันนี้ (5ม.ค.) ว่า ผู้ป่ วยใหม่วันนี้ 527รา ย ติดในประเทศ 82 ราย ติดจาก ารค้นหาเชิงรุก 439 รา ย ยืนยันสะสม 8,966 ราย ติดในประเทศ 6,900 ราย

ผู้ติดรายใหม่ แบ่งเป็น 1.มีปร ะวัติไปสถานที่เสี่ยง อาชีพเสี่ยง สัมผั สผู้ป่ว ย

ยืนยันก่อนหน้า 56 ราย มา จาก กทม. 15 ราย เพชรบุรี 1 ราย สุรินทร์ 1 ร าย นนทบุรี 2 ราย

สมุทรสาคร 31 ราย สิงห์บุรี 3 ราย พระนค รศรีอยุธย า 2 ราย และสุพ รรณบุรี 1 ราย 2. อยู่ระหว่างการสอบสวน 26 ราย

ได้แก่ นครปฐม 1 ราย น่าน 1 ร าย สุราษฎ ร์ธานี 6 ราย และนนทบุรี  18 ราย 3.คัดกรอง เชิงรุกแรงงานต่างด้าว 439 ราย มาจากสมุทรสาคร และ 4.

ต่างประเทศเข้ารับการกั กกั น 6 ราย ได้แก่ อินเดีย 2 ราย ตุรกี 1 ราย ปากี สถาน 1 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย แล ะเดนมาร์ก 1 ราย

ซึ่งนพ.ทวีศิลป์กล่าว ว่า ตอนนี้ประเทศไทยมีก ารติ ด 5 6 จังหวัด โดยจังหวั ดที่เพิ่มขึ้นให ม่ คือ น่าน 1 ราย และสิงห์บุรี 3 ราย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไ ด้เห็นชอบเพิ่ มพื้นที่ควบคุ มสูงสุดและเข้มงวดอีก 5 จังหวัดตามที่นายสาธิต ปิตุเตชะ รั ฐมนตรีช่วยว่าการกร ะทรวงส าธารณสุขเสน อ

ลคือ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และต ราด ซึ่งจะเข้มงว ดมากกว่าพื้ นที่คว บคุมสูงสุดสีแ ดง มีการคว บคุมการเดินทาง ทำให้ก ารเดินทางลำบ ากมากยิ่งขึ้น

โดย 56 จังหวัด ดังนี้

1. สมุทรสาคร

2. กรุงเทพมหานคร

3. ระยอง

4. นครปฐม

5. สมุทรปราการ

6. เพชรบุรี

7. ฉะเชิงเทรา

8. นนทบุรี

9. ปทุมธานี

10. สมุทรสงคราม

11. สระบุรี

12. ราชบุรี

13. ชลบุรี

14. ตาก

15. ชัยภูมิ

16. นครราชสีมา

17. ชัยนาท

18. กระบี่

19. พิจิตร

20. พระนครศรีอยุธย า

21. ขอนแก่น

22. ภูเก็ต

23. อุตรดิตถ์

24. กำแพงเพชร

25. นครสวรรค์

26. นครนายก

27. ปราจีนบุรี

28. สงขลา

29. สตูล

30. เชียงใหม่

31. เพชรบูรณ์

32. สุโขทัย

33. อ่างทอง

34. ลพบุรี

35. สุพรรณบุรี

36. เลย

37. อุดรธานี

38. สุรินทร์

39. อุบลราชธานี

40. นครศรีธรรมราช

41. สุราษฎร์ธานี

42. ตรัง

43. นราธิวาส

44. ลำปาง

45. จันทบุรี

46. ระนอง

47. อำนาจเจริญ

48. ตราด

49. มหาสารคาม

50. หนองคาย

51. กาญจนบุรี

52. ลำพูน

53. สระแก้ว

54. ประจวบคีรีขันธ์

55. สิงห์บุรี

56. น่าน.