เช็กเลย วันจ่ายเงิน เราชนะ งวดแรก ให้เงินทุกสัปดาห์

กำลังเป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจกันมากกับโครงการเราชนะ ที่รัฐบาลเพิ่งมีมติอนุมัติไปสดๆ ร้อน เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง แถลงรายละเอียดโครงการ เราชนะ จ่ายเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าที่กำหนด รวมทั้งสิ้นประมาณ 31 ล้านคน และจะใช้งบประมาณราว 2.1 แสนล้านบาท โดยผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ได้แก่

1.ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.รายได้พึงประเมินในการเสียภาษี ไม่เกิน 300,000 บาท

7.ผู้มีรายได้สูง มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

สำหรับผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนคือ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันสําเร็จ และผ่านการยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค.64 ซึ่ง 2 กลุ่มนี้จะได้สิทธิโดยอัตโนมัติ และกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.comโดยผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งกับเราเที่ยวด้วยกัน จะถูกกรองคุณสมบัติว่าต้องเป็นไตาม เงื่อนไข 7 ข้อข้างต้น

วิธีการรับเงิน

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– รายได้กว่า 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเพิ่มอีก 675 ต่อสัปดาห์ รวมเป็น 2,700 บาท ต่อคน/ต่อเดือน วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการจะเป็น 5,400 บาท

– รายได้มากกว่า 30,000 ไม่เกิน 100,000 ต่อปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน ก็จะเพิ่มอีก 700 ต่อสัปดาห์ รวม 2,800 บาท ต่อคน/ต่อเดือน วงเงินต่อคน วงเงินตลอดระยะโครงการจะเป็น 5,600 บาท

ซึ่งในกลุ่มนี้มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว จะได้รับเงินสัปดาห์ละครั้ง เริ่มได้รับเงินในวันที่ 5 ก.พ. จนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาทต่อคน

2. กลุ่มที่มีแอปฯ เป๋าตังอยู่แล้ว ได้แก่ ผู้ร่วมโครงการไทยชนะ, เราเที่ยวด้วยกัน ต้องยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลรายได้ให้เป็นไปตามเงื่อนไข 7 ข้อของผู้มีสิทธิร่วมโครงการ โดยจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาทจนครบ 7,000 บาท ในเวลา 2 เดือน สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เราชนะได้ตั้งแต่ 5 ก.พ. เริ่มโอนเงินงวดแรก 18 ก.พ.64

3. เปิดลงทะเบียนใหม่ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 8 ก.พ.64 เริ่มได้เงินช่วยเหลือทุกวันพฤหัสของแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64