เช็กเลย กลุ่มเดียวเท่านั้น บิ๊กตู่ สั่งรีบช่วยเหลือด่ว น เตรียมรับ 4,000 ได้เลย

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อวันที่ 29 มกราคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล าโหม มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน


หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางให้ความช่ วยเหลือ และบ รรเทาความเดือ ดร้อน แก่ผู้ประกั นตนตามมาตรา 33 ในช่วงสถานการณ์การ เบื้องต้น อาจจ่ายเงินช่ วยเหลือให้กับแรงงานในระบบทั้ง 11 ล้ านคนได้แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เป็นแ รงงานต่ างด้าวและมีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาทต่อปี

ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือความเป็นไปได้ว่าจะจ่ายเงินให้คนละ 3,500 บาท หรือ 4,000 บาท เป็นเวล า 1 เดือน คาดว่าจะต้องใช้เงินทั้งหมดประมาณ 4 หมื่นล้ านบาท โดยวันที่ 28ม.ค.จะหารือกับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าจะใช้งบประมาณส่วนใด คาดว่าจะเป็นเงินกู้ที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่ ก่อนที่จะนำแนวทางที่ได้ สรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

แต่ก่อนหน้าที่ที่ประชุมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบสำหรับมาตรการในช่วยเหลือ กลุ่มผู้ประกั นตนตามมาตรา 33 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกั นสังคมในส่วนของลูกจ้าง จาก 3 เปอร์เซ็น หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เห ลือ 0.5 เปอร์เซ็น หรือ

ส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวล า 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม) นี้ ในส่วนของนายจ้างยังคงส่งเงินสมทบกองทุนประกั นสังคม 3 เปอร์เซ็น หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เป็นระยะเวล า 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม)