เช็กที่นี่ เราชนะ มีสิทธิลงทะเบียนรับเงิน 7,000

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อ สืบเนื่องจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 ม.ค.2564 เห็นชอบมาตราการเยียวย าประชาชนผู้ได้รับผลกระท บจากCV-19 โครงการ เราชนะ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

โดยจะจ่ ายเงินเยียวย า 3,500 บาท ระยะเวล า 2 เดือน รวม 7,000 บาท ให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าเรากำหนดรวม 31 ล้ านคน และจะใช้งบประมาณ 2.17 แสนล้ านบาท

1.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกั นตนตาม ม. 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกั นสังคม

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

5. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

6.ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

7.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขณะเดียวกัน นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวภายหลังการประชุม ครม. ยืนยันแล้วว่า ผู้ประกั นตน มาตรา 39 และผู้ประกั นตนมาตรา 40 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวย าจากภาครัฐในโครงการ เราชนะ เนื่องจากถือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้งคู่ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ตามปกติ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ www.เราชนะ.com

ผู้ประกั นตน มาตรา 39 คือ ผู้ประกั นตนที่เคยเป็นลูกจ้าง ทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน ซึ่งเคยเป็นผู้ประกั นตน มาตรา 33 มาก่อน แต่เมื่อล าออก ต้องการรักษาสิทธิประกั นสังคมไว้ จึงส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกั นสังคมต่อไป จึงถือเป็นผู้ประกั นตน มาตรา 39 ซึ่งจะต้องนำส่งเงินสมทบในฐานะเป็นผู้ประ กันตน มาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ ล าออกจากงาน ผู้ประกั นตน มาตรา 40 คือ แรงงานนอกระบบ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า รับจ้างทั่วไป

ล่ าสุด นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่อยู่ในระบบประกั นสังคม มาตรา 33 ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้อัตโนมัติ ถ้ารายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ขอบคุณ prachachat คมชัดลึ ก