เชียงรายเอาจริง ใครมาจากกรุงเทพฯ ต้องกักตัว 14 วัน

จากสถานการณ์ CV-19 ในประเทศไทยตอนนี้ทำให้หลายจังหวัดมีมาตรการคุมเข้มต่อผู้เดินทางเข้ามา โดยเมื่อวันที่ 5 ม.ค. คณะกรรมการโ รคติดต่อ จ.เชียงราย ที่มี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯเชียงราย เป็นประธาน ได้มีคำสั่งและประกาศจากคณะกรรมการจำนวน 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 อ้างอิงถึง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โร คติดต่อ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ CV-19 (ศบค.) 28 จังหวัด ให้กักกันตนเองเป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย และระหว่างอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย หากมีอาการให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ฉบับที่ 2 ให้งดการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่น การพนัuชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโคและไพ่ผ่องไทย ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าและออกพื้นที่ จ.เชียงราย ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันในสถานที่แออัด หรือยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

สถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ เปิดทำการได้ไม่เกินเที่ยงคืน หากฝ่าฝืนก็จะระวางโทษจำไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ