เคาะแล้วลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบเก็บตก 1 ล้านสิทธิ์ พร้อมเผยวันใช้เงินได้

เป็นอี กหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้คว ามสนใจกันเป็นจำนวนมา ก

เมื่อวั นที่ 14 มกรคาม 2564 เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้ อความเกี่ยวกับโครงการค นละครึ่ง

และกา รเปิดลงทะเบี ยนรับสิทธิรอบเก็บต ก มีเนื้อหาดังนี้

“เตรี ยมเปิด คนละครึ่ง รอ บเก็บต ก 20 ม.ค. นี้

ก าปฏิทินนับถอยหลังรอได้เลย สำหรับผู้ที่พลา ดสิทธิลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่ง ร อบที่ผ่านมา

เพราะรัฐบ าลเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนโค รงการคนละครึ่งรอบเก็บต กเพิ่มเติม

วัน ที่ 20 มกราคม 2564 นี้ และจะเริ่ มใช้จ่ายได้ภายในวั นที่ 25 มกราคม

ค าดว่าจะมีสิทธิคงเหลื อมากกว่า 1 ล้านสิทธิ แบ่งเป็นสิทธิที่คงเหลือจา กเฟสแรก 500,000 สิทธิ

และเ ฟส 2 อีก 500,000 สิทธิ ซึ่งม าจากที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านทั้ ง 2 รอบ

ไทยคู่ฟ้ า รวมไทยสร้างช าติ

ขณ ะเดียวกันมีรายงานว่า วันนี้ (14 ม.ค.) เป็ นวันสุดท้าย ในการเริ่มใช้จ่ายโครงการ คนล ะครึ่ง

ข องผู้ได้รับสิทธิในระยะที่ 2 ก่อนถูกตั ดสิทธิเข้าร่วมโครงการ หากไม่เริ่มใช้จ่ายภายใ นระยะเวลาที่กำหนด

เงื่อ นไขดังกล่าว ทางกระทรวง การคลัง ระบุไว้ว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิจะถูกตั ดสิทธิ

หา กไม่มีการใช้จ่ายเงินภา ยใน 14 วัน (ตั้งแต่ 1-14 ม.ค.) โดยระบบจะทำการตั ดสิทธิ คนละครึ่ง ตลอดทั้งโครงการ