เคลียร์ทุกข้อสงสัย เราชนะ ซื้ ออะไรได้บ้าง หลังยืนยัน ไม่แจกเป็นเงินสด

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้ จากกรณีของมาตรการ เราชนะ ที่รัฐบาลจะมีการจ่า ยเงินเยียวย าจากสถานการณ์ โดยเป็นการแจกเงิน 3,500 บาท ทั้งหมด 2 เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม แต่จะไม่มีการจ่ ายเป็นเงินสด ทำให้เกิดคำถามจากประชาชนว่าเงินก้อนดังกล่ าว สามารถใช้จ่า ยอะไรได้บ้าง และใช้งานอย่ างไร

สำหรับเงินเยียวย า 3,500 บาทที่จะได้รับนั้น ไม่สามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้ แต่สามารถนำไปใช้จ่ ายได้ ดังนี้

ชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร

ชำระค่าโดยสารรถจักรย านยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (TAXI – METER) และรถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามก ฎหมาย

ชำระค่าบริการต่างๆ

สินค้าที่ไม่สามารถใช้จ่า ยผ่านระบบเราชนะ มีดังนี้

สล ากกินแบ่ งรัฐบาล

เครื่องดื่มแอล

สามารถใช้จ่า ยเงิน ไทยชนะ ได้ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวย าโครงการเราชนะ จะได้ยกเว้นเงินภาษีรายได้บุคคลธรรมดา