เข้า ออก 5 จังหวัดสีแดงเข้ม ต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็น

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. วันที่ 9 ม.ค. 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารส ถานก ารณ์ของ CV-19 หรือ ศบค. กล่าวในช่วงหนึ่งของการแถลงที่ทำเนียบรั ฐบาล

ถึงเรื่องการเดินทางของประชาชนในขณะที่ยังมี รส ถานก าร CV-19 อย่างต่อเนื่องว่า การพูดคุยในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กในช่วงเช้าที่ผ่านมา

ต้องมีการขออนุญาตที่ยุ่งยากเพราะไม่อยากให้เกิดความสะดวก เนื่องจากไม่อยากให้เกิดการเดินทางเคลื่อนย้ายโดยไม่จำเป็น

แต่หากใครมีความจำเป็นสามารถระบุเ หตุผ ลข้อเท็จจริงเพื่อขอ อนุญาตได้

พร้อมย้ำมาตรการคว บคุมการเข้า-ออ พื้นที่จังหวัดต่างๆ ดังนี้


5 จังหวัด สมุทรส าคร ชลบุรี ระยอง จันท บุรี และตราด

ตรวจวัดอุณหภูมิ สังเ กตอาการ

มีแอปพลิเคชัน หมอชนะ

ต้องมีเหตุผลความจำเป็นในการเดินทาง และเอกสารรับรอง

72 จังหวัดที่เหลือ ทำในลักษณ ะเดียวกัน แต่ไม่ต้องมีเอ กสารรับรอง

ส่วนภาพรวมทุกจังหวัดทั้งประเทศ ขอความร่วมมืองดหรือชะลอ การเดินทางข้ามจังหวัด จนถึง 31 ม.ค. 64

หรือจนกว่าการแพ ร่กระจายจะมีก ารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ โฆษก ศบค. ยังระบุถึงการขอเอกสารรับรองความจำเป็นเพื่อเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล ะเข้มงวด 5 จังหวัด (สมุทร สาคร ชลบุรี ระยอง จั นทบุรี และตราด)

บุคคลทั่วไป ขอเอก สารรับรอ งได้ที่ฝ่ายปก ครอง (นา ยอำเภอ/ผู้อำนวยการสำนักงานเขต, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ป ลัดองค์ก รปกครอ งส่วน ท้องถิ่น) และหัวหน้าส ถานีตำรวจทุกแห่ง

ข้าราชการ ขอเอกสาร รับรองได้ ที่หัวห น้า หน่วยงานต้ นสังกัดของตน

สถานประกอบการ/หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ที่ต้ องมีการขนส่ง/เค ลื่อนย้ายข้ามจังหวัด ให้เจ้าของ สถานประกอบ กา ร/หัวหน้าห น่วยงานต้นสังกั ดออกหนังสือรับรองได้

บุคคลที่พนั กงานเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่ามีคว ามจำเป็นต้องเดิ นทางข้ามจั งหวัดเป็นประจำ สามารถ ออกเ อกสารรับรองเป็ นห้วงเวลาติดต่อกันได้

บุคคลที่มีภูมิ ลำ เนาในจังหวัดอื่น แต่จ ะเดินทางเข้าพื้ นที่ 5 จังหวัด ต้องขอเอกส ารรับรองจากภูมิลำเนาหรือต้นสังกัด

เพื่อใช้แสดงในการเข้าและออก (ไปและกลับ) ด้วย แบบฟอ ร์มการขออนุญาต สามารถ download ได้ที่

 

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีความจำเป็น ไม่ควรออกนอกพื้นที่ เพื่อลดรส ถานก าร CV-19