อ่านเลย วันสุดท้ายแล้ว เปิดกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 50,000 บาท

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในขณะนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เฟซบุ๊ก GSB Society ของธนาคารออมสิน ได้ประกาศว่า วันนี้จะมีการเปิดให้กู้ยืมสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ตั้งแต่เวล า 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยเป็นการให้กู้เงินสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยแค่ 0.35เปอร์เซ็น ต่อเดือน หรือเดือนละ 175 บาท โดยจะเปิดให้กู้ยืมวันนี้เป็นวันสุดท้าย หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

ระยะเวล าชำระเงินกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

– สูงสุดไม่เกิน 3 ปี ระยะเวล าปลอดชำระห นี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate) สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

คุณสมบัติ

1. เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

2. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

4. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ CV-19

5. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

6. ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

วิธีลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน MyMo

– เข้าแอปพลิเคชัน MyMo เลือกเมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และกดปุ่มสมัคร

– กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกดถัดไป

– หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

– หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

– กดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล และยืนยันอีกครั้ง

– เมื่อได้รับ OTP ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ ให้ใส่รหัส OTP และยืนยัน

– หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล เป็นอันเสร็จสิ้น