อ่านเลย รายละเอียดผู้ถือบัตรคนจ น ได้ 2 เด้ง เราชนะ-ธงฟ้า รวม 4,000 บาท 2 เดือน

กระแ สข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้ จากกรณี ครม.เคาะมาตรการผู้ได้รับผลกระท บระลอกใหม่โครงการ เราชนะ จ่ายเยียวย า 3,500 บาท เป็นเวล า 2 เดือน เตรียมเปิดให้ลงทะเบียน

ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ และมีข่าวระบุว่า ประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจ น จำนวน 14 ล้ าน จะได้รับสิทธิจากโครงการ เราชนะ ครบทุกคน โดยไม่ต้องลงทะเบียน เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้ อยนั้น

ก่อนหน้านี้ ครม.มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง เพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจ น) เพื่อเพิ่มกำลังซื้ อให้ผู้มีรายได้น้อ ย จำนวน 500 บาท ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 64 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้มีรายได้น้อ ย หลังระยะแรกได้สิ้นสุดลงในเดือน ธ.ค.63

ดังนั้นในช่วงระยะเวล า 2 เดือนขอโครงการ เราชนะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจ น จะมีสิทธิได้รับเงินจากรัฐบาล 2 ช่องทาง รวมเดือนละ 4,000 บาท คือ

1. ได้รับเงินช่ว ยเหลือค่าซื้ อสินค้าอุปโภค บริโภค จากร้านธงฟ้า จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

2. เงินเยียวย าจากโครงการ เราชนะ จำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน (ได้รับ 2 เดือน ตามระยะเวล าดำเนินโครงการ)

อย่ างไรก็ดี ต้องรอมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อย่ างเป็นทางการีกครั้งในวันที่ 19 ม.ค. 64