อัพเดต อาการผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ไ ข้ลด ไม่พบเชื้ อCV-19แล้ว

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก สำหรับความคืบหน้าอาการของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแ พทยศาสตร์ศิริราชพย าบาล มหาวิทย าลัยมหิดล เผยว่า อาการล่ าสุดหลังมีการพูด คุยหารือกับทีมแ พทย์ผู้ให้การรั กษา โดยได้มีการนำน้ำจากหล อดล มส่วนปล าย ไปตรวจหาเ ชื้อโ ควิ ด ไม่พบเชื้ อ ทำให้การตรวจหาเชื้ อโควิ ดในตัวผู้ว่าฯ ไม่เจอถึง 3 ครั้ง ทางทฤษฎีไม่มีเชื้ อโ ควิ ดในร่างกาย

และจากการตรวจดูเซ ลล์จากน้ำในปอ ดที่ดูดไปเพื่อดูการอักเส บ ประกอบกับตอนนี้ ไม่มีไ ข้เป็นวัน 2 แล้ว แสดงว่าการติ ดเชื้ อในป อดดีขึ้น เมื่อวานนี้ได้เริ่มให้ย าลดการอักเ สบใน ปอ ด คนละตัวกับย าปฏิชี วนะ และ ย าลดการสร้างพังผื ดในป อด ตอนนี้รอดูการฟื้ นตัวป อด สักระยะหนึ่งก่อน ตอนนี้ถือว่าอาการคงที่ มีแนวโน้มดีขึ้น

ส่วนการให้อาหารเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวก็มีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยร่างกายของผู้ว่าฯ สามารถรับอาหารทางสายย าง เข้าไปผ่านทางลำไ ส้ แทนหล อดเลื อดทำให้กลไกการทำงานของระบบทางเดินอาหารกลับมาทำงานได้ดี ต้องรอเวล าอีกหล ายวัน รอการทำงานของปอ ด ดูว่าย าที่ให้ไปทำงานแล้วเป็นอย่ างไร สรุปตอนนี้ไม่มีอะไรแ ย่ลง ทุกอย่ างยังคงที่


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่ าวอีกว่า ขอวิงวอนสื่อมวลชนอย่ าเชื่อข่าวลื อ อย่ าไปรบกวนครอบครัวผู้ว่า หลังวานนี้มีสื่อบางส่วนโทรศัพท์สายตรงหาภรรย าผู้ว่าฯ เพื่อสอบถามข่าว สร้างความตกใจแก่ครอบครัว ตนยินดีให้ข้อมูล แต่อย่ าได้ไปรบกวนครอบครัวของท่านอีก การเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์วันก่อน (24 ม.ค.)ทำให้เห็นสภาพป อดมีอั กเส บเป็นย่อมๆ ฉะนั้นต้องรอเวล าให้ย าทำงาน หากดีขึ้นสามารถดูได้จากระดับออ กซิเจ นในเลือ ด

อย่ างไรก็ตาม ขอให้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หายป่วยโดยเร็วนะคะ