อัจฉริยะ เปิดเอง คนจ้างอุ้มน้องชมพู่ ให้ 10 ล้าน งานนี้ชัดเจน

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก วันที่ 20 ม.ค ที่สำนักงานตำร วจแห่งชาติ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเห ลือเหยื่ ออา ชญ ากรร ม แถลงข้อมูลเหตุการณ์เสี ยชีวิ ตของน้องชมพู่ว่า

คาดว่ามาจากความเชื่อทา งไส ยศ าสตร์ ที่จะเอาเด็ กที่มีความบริสุ ทธิ์ไปตัดเห ล็กไห ลและทำพิธี เชื่ อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้ก่ อเห ตุน่าจะทำเป็นขบวนการ โดยมีจ อมข มังเวทย์คน หนึ่งเป็นผู้วา ง แผ น

โดยให้ผู้ว่าจ้างจัดหาเ ด็กเพื่อเข้าร่ว มพิธี ให้ผลตอบแทนเป็นเงินจำนวน 10 ล้ านบาท ส่วนการเสี ยชี วิตของน้องชมพู่เป็นความตั้งใจของบุคคลหนึ่ง หรือพลั้ งมื อหรือไม่ยังไม่สามารถสรุปได้ ประกอบกับในพื้นที่เกิดเห ตุอาจมีความเชื่ อเรื่องดั งกล่ า วอยู่แล้ว

นายอัจฉริยะ พูดถึงประเด็นเรื่องที่ดิน ที่ไม่ได้รับความเป็นธ รรมในกลุ่มพี่น้อง และมีปั ญหาท ะเล าะวิ ว าทภายในครอบครัวที่ก่อนหน้านี้เคยมีประเด็น นายอัจฉริยะ กล่ าวว่า ตนมองว่าอาจไม่เกี่ยวข้องเพราะเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ ยวกับเด็ ก ทั้งนี้คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในค ดีน้องชมพู่ และทราบตัวผู้ก่ อเหตุ ในช่วงวันวาเลนไทน์นี้ คนร้ ายจะได้รับกุญแ จมือแทนดอกไม้

นอกจากนี้ นายอัจฉริยะ ยังกล่ าวถึงเหตุการณ์ที่ลุงพลพย าย า มแ ย่ งไมค์นักข่าว แล้วทุ บห ลัง บี บป าก และดึ งหน้าก ากอนามั ย เท่าที่ทราบมาก่อนหน้านี้ผู้กระทำน่าจะมีนิสัยรุ นแ รงอยู่แล้ว เป็นคนโ มโ ห ร้ าย

และเป็นคนส องบุค ลิก เมื่อมีสถานการณ์ก ดดั นหรือเค รียด จึงปรากฏเหตุการณ์การใช้ความรุ นแ รง แต่เป็นเรื่องที่คนภายนอกยังไม่รู้เท่านั้น