หมอเผยเคส หนูน้อย 5 เดือน ติด CV-19 ยังไม่ทราบที่มา

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 15 ม.ค. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.โรงพย าบาลระยอง ได้ กล่ าวถึงกรณี ที่พบ เด็ กหญิงวัย 5 เดือน ติด CV-19 เมื่อสัปดาห์ก่อน เบื้องต้นได้เรียกพ่อแม่เด็ ก มาตรวจไปแล้ว แต่ปรากฎว่าผลเป็นล บทั้งสองคน โดยไม่พบ CV-19 นายแพ ทย์ไชยสิทธิ์ กล่ าวต่ออีกว่า ขณะนี้อาการของเด็ กหญิงวัย 5 เดือน อาการเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ ไม่รุ นแ รง แต่ยังไม่หายจากการติด CV-19


นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.โรงบาลระยอง

ซึ่งยังอยู่ในความดูของแพ ทย์อย่างใกล้ชิด จากการสอ บส วนยังคงเป็นปริ ศ นาว่าติดมาจากไหน ซึ่งจะมีการขย ายผลส อบสวน เพื่อหาแหล่งที่มาของการติด CV-19 ต่อไป

สำหรับพ่อแม่เด็ กก็ยังแปล กใจว่าบุ ตรสาวไปรับ CV-19 มาจากไหน ซึ่งพ่อแม่ไม่พบ รวมถึงคนใกล้ชิดด้วย จึงเป็นเรื่องที่น่ากลั ว เพราะไม่รู้ว่า CV-19 มาติดบุ ตรสาวได้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้อ งกันอย่างเคร่ งครัด สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และหมั่นล้ างมือบ่อยๆด้วยนะคะ