หมอออกมาย้ำ จะได้ไม่คุ้มเสีย หากปิดโรงเรียนต่ออีก

ถือเป็นอีกข่าวที่หลายคนจับตามอง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ แ พทย์เฉพาะทางด้านโ รคระบ บการห ายใจ โรงพย าบาลวิชัยยุทธ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า

โร คโ ควิ ด-19 ที่กำลังระบ าดขณะนี้ ส่วนใหญ่แพร่ระบ าดมาจากผู้ใหญ่มากกว่าเด็ ก เด็ กสามารถรับเชื้ อ และแพ ร่เชื้ อให้ผู้อื่นได้ เช่นกัน

แต่เ ด็กเมื่อรับเ ชื้อ ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย โอกาสต้องเข้ารับการรั กษาในโรงพยาบาล น้อยกว่าผู้ใหญ่ และคนสูงอายุมาก อัตราการต ายของเ ด็กจากโร คโ ควิ ด-19 ก็ต่ำกว่าไ วรั สทางเดินห ายใจตัวอื่นๆ มาก

การปิดโรงเรียนช่วยลดการแพร่กระจายเชื้ อจากเด็กสู่เด็ก และการแพร่กระจายไปสู่ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุในบ้าน ทำให้ลดการเจ็ บป่ว ย และการเสี ยชีวิ ตของผู้สูงอายุ

แต่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพของเด็ กน้อยมาก เมื่อเทียบกับเด็ กต้องหยุดเรียน เพราะเป็นการ ลดโอกาสในการเรียนรู้ โอกาสที่เด็ กจะรับเชื้ อในโรงเรียนเป็นไปได้ โดยเฉพาะเ ด็กเล็กที่อยู่ใกล้ชิดกัน ไม่เว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัย ให้ถูกวิธี ล้างมือบ่อยๆ การห้ามให้เ ด็กเอามือมาขยี้ต า และแค ะจมู ก ทำได้ยาก มีเด็ กจำนวนมากอยู่ในห้องเรียนที่เล็ก อากาศถ่ายเ ทไม่ดี

เราต้องยอมรับโร คโ ควิ ด-19 ยังอยู่กับเราอีกนาน การปิดโรงเรียนต่อไป ผลได้ไม่คุ้ มเสี ยสำหรับเ ด็ก ผมเห็นด้วยในอีกไม่กี่วันทุกโรงเรียนกำลังจะเปิดการเรียนการสอนแล้ว