หมอยง เผย 6 ขั้นตอน ควบคุม และป้องกัน CV-19 รอบใหม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ของ ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการโพสต์ถึงขั้นตอนการควบคุมการแพร่ หลังจากมี CV-19 ระลอกใหม่ ทุกอย่างต้องทำเป็นไปตามลำดับ ดังนี้

1. การป้องกัน

ทุกคนจะต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ กระจายออกไป ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อออกนอกบ้าน ล้างมือและใช้แอลกอฮอล์กำหนดระยะห่างบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรืออยู่บ้านดีที่สุด หลีกเลี่ ยงแหล่ งอโคจร

2. การควบคุม

เป็นหน้าที่ของทุกคน รวมทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องควบคุมสถานการณ์การแพร่ของโs คอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้ มีมาตรการต่าง ๆ เบาไปหาหนัก สร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมา จนกระทั่งถึงปิดเมืองเด็ดขาด แบบอู่ฮั่น

3. การลดปริมาณโร คให้น้อยลง

จัดการตรวจวินิจฉัยแยก คัดกรอง ให้ความรู้ โดยเฉพาะในแหล่งที่ทำให้เกิดโร ค หรือติดต่อแพร่กระจายให้น้อยที่สุด ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปจุดอื่น ๆ

4. การกวาดล้าง

เมื่อโร คเหลือจำนวนน้อยลง จะต้องยังคงมาตรการ เพื่อให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดไป

5. การทำให้โs คหมด

ด้วยกฎเกณฑ์จะต้อง ไม่พบผู้ป่ว ยในบริเวณนั้นอย่างน้อย 2 เท่าของระยะฟั กตัว หรือ 28 วัน จึงจะสามารถกล่าวได้ว่า โs คนั้นหมดไป

6. การทำให้สูญพันธุ์

คงเป็นการยากมากแล้วที่จะทำให้ CV-19 สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ จากสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นการยากมากที่จะทำให้หมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว และยังมีความเชื่อว่า เราจะต้องอยู่กลับ CV-19 ไปอีกนาน

ขณะนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดอยู่ในมาตรการการป้องกันและการควบคุมไม่ให้มีผู้ติดมากไปกว่านี้ ถ้าเราไม่สามารถทำได้ในอนาคตอันใกล้เราอยากเห็นจำนวนผู้ป่ว ยเป็นหลักเลข 4 ตัวต่อวัน

ยอดผู้ป่ว ยที่เราเห็นอยู่ทุกวันขณะนี้ จะสะท้อนความเป็นจริงเมื่อ 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา การติดโร คกว่าจะมีอาการและได้รับการตรวจวินิจฉัยยืนยันจะใช้เวลากว่า 1 อาทิตย์ การติดโs คนะวันนี้ อาจจะมากกว่านี้อีกหลายเท่า ถ้าเราไม่ช่วยกัน