หมอประสิทธิ์ ลั่น การแพร่กระจายรอบนี้หนัก ต้องทำตามมาตรการป้องกัน การ์ดอย่าตก

สถานการณ์การแพร่กระจายในไทยตอนนี้ยังคงไม่น่าไว้วางใจ แต่ละวันมีจำนวนผู้ติดต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การระบาด CV-19 ระลอกใหม่ รุนแรงกว่าและต่างจากรอบแรก ด้วยหลายปัจจัย ตั้งแต่จุดเริ่มในที่อ โคจร การกระทำผิดก ฎหมายลั กลอบเข้าเมือง คนไม่ยอมเปิดเผยตัว สืบสวนต้นตอที่มาของโร คย าก ความรุนแรงของโร คจากการกลายพันธุ์

โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่ปอดทำงานไม่เต็มที่ เมื่อไว รั สg-hkระบบทางเดินหายใจ อาจทำ ล ายปอด 10-20% จนปอดไม่พื้นกลับมา ได้แก่

1. ผู้สูงอายุ เมื่ออายุมากขึ้น อวัยวะต่างๆจะเสื่อ มตามกาลเวลา

2. คนที่มีโร คประจำตัวเกี่ยวกับปอด เช่น โร คปอด ม ะ เ ร็งปอด ถุงลมโป่งพอง แม้ปอดถูกทำ ล ายเล็กน้อย ก็จะส่งผลต่อชีวิตอย่างมาก ร่างกายจะเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว

3. คนที่มีน้ำหนักมาก มีไขมันใต้ผิวหนัง หรือใต้ช่องท้องมาก รวมถึงผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มนี้เสี่ยงกับการหายใจที่ยากลำบากกว่าเดิม เพราะกระบังลมเคลื่อนไหวได้ยาก ทำให้ปอดทำงานได้น้อยลง

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวอีกว่า งานวิจัยพบเมื่อ CV-19เข้าไปในร่างกาย ภูมิคุ้มกันจะทำงานเต็มที่สัปดาห์ที่ 2 หรือวันที่ 8 หลังรับเชื้ อ เพื่อยับยั้งหรือช่วยไม่ให้เกิดโร ค ถ้าภูมิคุ้มกันปกติ 2-3 สัปดาห์แรก จะทำงานเต็มที่จากนั้นค่อยๆ ลดลง จึงพบมีกลุ่มคนที่ได้รับเชื้ อแต่ไม่แสดงอาการ และหายได้เอง หากภูมิคุ้มกันไม่ปกติ เพราะมีโร คประจำตัว ที่ต้องใช้ยารักษาที่ไปกดภูมิคุ้มกัน

เช่น เบา หวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลเองไม่ได้ เป็นโร คหลอดเ ลื อด เม็ด เลื อดขาวไม่สามารถจัดการเ ชื้อโร คได้ คนกลุ่มนี้เมื่อได้รับเชื้ อ CV-19 จะมีอาการรุนแรง ผู้ป่ว ยที่มีอาการรุนแรงไม่เพียงปอดถูกทำ ล าย แต่มีจำนวนไม่น้อยที่เสี ยชีวิต เพราะไ ต วาย เ ลือ ดไม่ไปเลี้ยงแขนขา ความรุนแรงของเชื้อไปกระทบกับอ วั ย วะอื่นด้วย ดังนั้นผู้ที่มีโร คประจำตัวจึงเสี่ยงมากขึ้นไปอีก

ธรรมชาติของไว รั สทุกชนิดไม่เฉพาะ CV-19 มันจะปรับตัวหรือที่เรียกว่ากลายพันธุ์อยู่เสมอ อย่างในอังกฤษพบว่า เชื้ อ CV-19 ติดต่อได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ดังนั้นต้องช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยง ที่จะกลายเป็นวิ ก ฤต คือ 1.พบกับบุคคลเสี่ยง 2.อยู่ในพื้นที่เสี่ยง 3.ร่วมกิจกรรมเสี่ยง 4. เข้าไปช่วงเวลาเสี่ยง คนไทยทุกคนต้องร่วมกันจัดการกับ 4 เสี่ยงนี้ เท่าที่จะทำได้ตามปัจจัยและเงื่อนไขชีวิตตนเอง ไม่ต้องรอให้รัฐออกมาตรการ ไม่จำเป็นต้องให้มีการบังคับ นี่คือสิ่งที่เราจะช่วยปกป้องชีวิตของตัวเองและคนที่เรารัก” ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด งดเดินทางไปในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดของ CV-19